content

Publicatie ‘Betwist Bestuur’

21 maart 2017

De wijkraden en deelgemeenten hebben in de geschiedenis van Rotterdam ruim 67 jaar een belangrijke, maar niet onomstreden rol vervuld. Dat is de aanleiding voor een onderzoek naar de ontwikkeling van en de bestuurlijke besluitvorming over het wijkraden- en deelgemeentebestel. Op 19 april verschijnt het door Sjef van de Poel geschreven boek ‘Betwist Bestuur’ over de geschiedenis van het decentraal bestuur in Rotterdam.

Op verzoek van het gemeentebestuur heeft Sjef van de Poel, voorheen deelgemeentesecretaris van Charlois en beleidsadviseur algemene bestuurlijke zaken bij de Rotterdamse Bestuursdienst, het onderzoek verricht naar de ontwikkeling van en de bestuurlijke besluitvorming over het wijkraden- en deelgemeentebestel.

Wijkraden en deelgemeenten
De gemeentelijke democratie is en blijft onderwerp van discussie. Een veel gehoorde opvatting is dat de representatieve democratie op lokaal niveau moet worden aangevuld met nieuwe vormen van burgerparticipatie of burgerinitiatieven. Voor Rotterdam is dit niet nieuw. In deze stad bestaat al heel lang de traditie om wijkbewoners actief te betrekken bij het besturen van de gemeente. Kort na de oorlog, in 1947, stelde Rotterdam als eerste gemeente in Nederland wijkraden in, in gebieden die voorheen zelfstandige gemeenten waren geweest. In 1973 startte Rotterdam, opnieuw als eerste gemeente in Nederland, met deelgemeenten. Wijkraden en deelgemeenten werden gezien als participatieorganen voor burgers.

Wijkorganen en bewonersgroepen
De belangen van de Rotterdammers werden eveneens behartigd door sociale wijk(opbouw)organen, bewonersorganisaties en actiegroepen. De wijkraden en deelgemeenten enerzijds en wijkorganen en bewonersgroepen anderzijds verschilden nogal eens van opvatting over belangenbehartiging en burgerparticipatie. Die meningsverschillen kwamen ook in de gemeenteraad duidelijk naar voren bij de bestuurlijke besluitvorming over wijkraden en deelgemeenten. Over de wenselijkheid van invloed op en zeggenschap over de eigen woon- en leefomgeving waren alle politieke partijen het wel eens, over de manier waarop dit gestalte moest krijgen niet.

Het boek Betwist Bestuur past in de reeks al verschenen boeken over de stadsgeschiedenis van Rotterdam: Stad van Formaat van Paul van de Laar, Stad in Aanwas en De Dorpen van Rotterdam van Arie van der Schoor, Proeftuin Rotterdam van Els van den Bent en Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog van J.L. van der Pauw.

‘Betwist Bestuur’, de geschiedenis van het decentraal bestuur in Rotterdam,
Auteur: Sjef van de Poel
Verschijningsdatum: 19 april
Uitgeverij Boom