content

Verklaring van veel gebruikte termen in notariƫle aktenA
  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

A

Admitteren: toegang verlenen tot bijvoorbeeld de uitoefening van een ambt

Akte: ondertekende geschriften, bestemd om als bewijs te dienen

Attestatie: schriftelijke verklaring die als getuigenis moet dienen

B

Boedelscheiding: verdeling van de boedel onder erfgenamen

Bodemerij: geldlening op een schip of lading als onderpand

C

Codicil: akte waarin iemand vastlegt wat er na zijn dood moet gebeuren. In een codicil kunnen maar een beperkt aantal zaken geregeld worden, dit in tegenstelling tot een testament

Comparant: iemand die een voor een notaris of rechter verschijnt

Compareren: verschijnen voor notaris of rechter

Concept: een ontwerp van een geschrift, bijvoorbeeld een testament

D

Decreet: verordening

Delibereren: beraadslagen, overleggen

Disponeren: beschikken, regelen

Donaties inter vivos: giften onder de levenden

J

Jaar en dag: wettig termijn van bezit, verjaringstermijn

K

Kadaster: openbaar register van onroerende goederen

Kusting: rente op onroerend goed, hypotheek

M

Memorie van successie: de door erfgenamen gedane aangifte van de nalatenschap

Minuut: de laatste versie van een akte die in het bezit blijft van de notaris

N

Naasting: recht van de naaste bloedverwanten van de verkoper om in het recht van de koper te treden

Nakoop: recht van naasting

O

Opdracht: overdracht, transport van onroerende zaken

P

Persisteren: doorgaan met, volhouden, handhaven, volharden

Proces-verbaal: woordelijk verslag van een handeling

Procuratie: volmacht om namens een ander op te treden

Protocol: al de minuten samen die het archief van de notaris vormen

R

Rekest: een tot de overheid gericht verzoekschrift

Rekwestrant: iemand die een verzoekschrift heeft ingediend

Renonceren: afstand doen van

Repertorium: een door de notaris gemaakte chronologische rangschikking van alle ingeschreven en behandelde akten die door hem zijn opgemaakt. Via het repertorium kan een notaris in het protocol zoeken.

Requirant: eiser, lastgever

Requisitie: eis, vordering

S

Seclusie: uitsluiting

Solemneel: plechtig, zeer feestelijk

T

Testament: herroepbaar document waarin erfgenamen en nalatenschap worden vastgelegd

Transport: overdracht van eigendom van onroerend goed