Het E-depot van het Stadsarchief Rotterdam kan digitale informatie in allerlei vormen en in allerlei formaten ontvangen, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen. Maar met het oog op digitale duurzaamheid heeft Stadsarchief Rotterdam wel een aantal voorkeuren voor formaten waarin archiefvormers informatie aanleveren. Dit document benoemt die voorkeursformaten, en geeft ook een onderbouwing daarvoor.

Daardoor kunnen archiefvormers al bij de creatie van hun informatie rekening houden met duurzame toegankelijkheid.

1.1 Context en aanleiding

Het document Handreiking Bestandsformaten voor Duurzame Toegankelijkheid is een uitwerking van het preserveringsbeleid Stadsarchief Rotterdam. Het Preserveringsbeleid Stadsarchief Rotterdam beschrijft het overkoepelende: de manier waarop het Stadsarchief Rotterdam de digitale informatie die zij beheert, authentiek en bruikbaar houdt. Behalve Handreiking Bestandsformaten voor Duurzame Toegankelijkheid kent het preserveringsbeleid nog andere uitwerkingen .
 

1.2 Wat zegt het preserveringsbeleid over voorkeursformaten?

In haar preserveringsbeleid legt het Stadsarchief Rotterdam geen beperking op in het aantal bestandsformaten dat wordt opgenomen in het E-depot, en ook geen beperking in het type bestandsformaten. De afwegingscriteria staan in paragraaf 4.2 van het Preserveringsbeleid Stadsarchief Rotterdam, onder Open source en open standaarden.
De ervaring leert dat op dit moment het grootste risico voor informatieverlies ligt bij slechte conversies, zoals die van een gesloten naar een open formaat .
 

1.3 Welke informatiesoorten onderscheidt het Stadsarchief Rotterdam?

Vanuit het Concern Rotterdam en de bij haar aangesloten archiefvormers verwacht het Stadsarchief Rotterdam de komende jaren vooral digitale – en steeds meer digital born – informatieobjecten te ontvangen, in verschillende bestandsformaten, bijvoorbeeld TIFFscans (rasterplaatjes), (Outlook) e-mails, PDF-(tekst)documenten en Microsoft Office-bestanden (tekstdocumenten, spreadsheets en presentaties).

Het is belangrijk dat het overzicht wordt bewaard in de omgang met de vele soorten informatie en bestandsformaten. Daarom hanteert het Stadsarchief Rotterdam een onderverdeling in informatiesoorten die is afgestemd met (inter)nationale best practices, en die verder wordt afgestemd met best practices uit het werkveld. Dat is goed voor de (inter)nationale samenwerking en standaardisatie, en daarmee voor de eigen efficiëntie.
Het Stadsarchief Rotterdam hanteert de volgende onderverdeling in informatiesoorten:

 1. Audio (geluid)
 2. Database
 3. Document (tekst gebaseerde documenten)
 4. E-mail (berichten)
 5. Image (rasterplaatjes)
 6. Presentatie
 7. Spreadsheet
 8. Vector image (schaalbare plaatjes)
 9. Video (bewegend beeld)
 10. Websites

1.4 Over welk archief gaat dit document?

Dit document gaat over overgebracht archief dat voor onbepaalde tijd moet worden bewaard, omdat hiervoor de zwaarste eisen gelden. Maar ook bij uitplaatsing is het raadzaam om rekening te houden met de voorkeursformaten van het Stadsarchief Rotterdam. Ze zijn niet alleen bruikbaar op het moment van uitplaatsing, maar ook al bij de inrichting van processen en systemen. Er is immers niet altijd bij voorbaat duidelijk of informatie voor de kortere of langere termijn bewaard moet worden.
 

1.5 Voor wie is dit document bedoeld?

Dit document is bedoeld om archiefvormers handvatten te geven waarmee zij al bij de inrichting van (zaak) systemen waarin digitaal archief gevormd wordt, rekening kunnen houden met de voorkeursformaten van het Stadsarchief Rotterdam. Zij kunnen dan in een vroeg stadium keuzes maken in de duurzaamheid van overheidsinformatie. Archiefvormers kunnen dit document echter ook gebruiken bij reeds gevormd archief. Ze kunnen ermee vaststellen welke acties nodig zijn om de duurzaamheid van het archief te bevorderen, en hoe zij het archief goed kunnen overdragen naar het Stadsarchief Rotterdam. Het document Handreiking Bestandsformaten voor Duurzame Toegankelijkheid is met name bedoeld voor medewerkers zoals informatiearchitecten, DIV-medewerkers en (zaak)systeembeheerders.
 

1.6 Ontwikkeling en review

Dit document is een weergave van de huidige inzichten van het Stadsarchief Rotterdam. Maar de (technologische) ontwikkelingen staan niet stil. Daarom zal regelmatige actualisering nodig zijn. Dat betekent onder meer dat de bestandsformaten geregeld worden gereviewd en waar nodig herzien. Zo kunnen formaten verschuiven van ‘voorkeur’ naar ‘acceptabel’, of andersom. Er kunnen nieuwe formaten bij komen, of formaten kunnen komen te vervallen. In dat laatste geval komt er een (nog te formuleren) overgangsregeling. Leveren archiefvormers formaten aan die niet meer staan op de lijst van voorkeurs- of acceptabele formaten, dan gaat het Stadsarchief Rotterdam met hen in gesprek over te nemen maatregelen.
 

1.7 Leeswijzer

De opbouw van dit document is als volgt:

 • Hoofdstuk 2 geeft de verschillende redenen waarom het Stadsarchief Rotterdam – ondanks de afwezigheid van wettelijke voorschriften en technische beperkingen – toch voorkeursformaten benoemt voor aanlevering aan het E-depot van het Stadsarchief Rotterdam.
 • Hoofdstuk 3 geeft twee overzichten: een overzicht van de voorkeursformaten en een overzicht van de acceptabele formaten. Dat zijn formaten die niet (volledig) ‘open’ zijn, maar die toch acceptabel zijn voor het Stadsarchief Rotterdam. De bijlagen bevatten aanvullende informatie.
   

2. Waarom Voorkeursformaten

Het Stadsarchief Rotterdam legt in haar preserveringsbeleid geen beperkingen op wat betreft bestandsformaten. Ook is het E-depot technisch gezien in staat om een grote verscheidenheid aan bestandsformaten op te nemen en te bewaren. Maar met het oog op digitale duurzaamheid heeft het Stadsarchief Rotterdam wel een voorkeur: voor een beperkt aantal bestandsformaten die voldoen aan open standaarden.

2.1 Archiefregeling: open, tenzij…

Zoals bekend geeft de Archiefregeling 2009 een nadere uitwerking aan de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De Archiefregeling bevat onder andere veel standaarden voor materialen, media, informatiekwaliteit en archiefruimtes. De eisen gelden voor alle permanent te bewaren archiefbescheiden die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Stadsarchief Rotterdam of andere bewaarplaatsen.

Over het aanleveren van digitale archiefbescheiden zegt de Archiefregeling , in hoofdstuk 3 ‘Geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden’, artikel 26:

‘Digitale archiefbescheiden worden, uiterlijk op het tijdstip van overbrenging, opgeslagen in een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een open standaard, tenzij dit redelijkerwijs niet van de archiefvormer kan worden verlangd. Alsdan vindt met de beheerder van de voor overbrenging aangewezen archiefbewaarplaats overleg plaats over een alternatief bestandsformaat.’

De Archiefregeling noemt dus geen specifieke opslagformaten voor digitale archiefbescheiden. Dit vanwege de voortdurende en frequente veranderingen van deze formaten. In plaats van standaarden bevat de Archiefregeling alleen de (kwaliteits)eisen die eraan gesteld worden . Dus: een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een open standaard. De wet schrijft dus criteria voor waaraan archiefbescheiden moeten voldoen op moment van overbrenging, en bepaalt daarmee het kader voor het Stadsarchief Rotterdam.

Het Preserveringsbeleid Stadsarchief Rotterdam benoemt dit ook expliciet zo, met daarbij het advies: ‘Als vlak voor overbrenging informatie moet worden omgezet naar een open standaard/formaat, is het raadzaam om hierover vooraf advies te vragen aan het Stadsarchief Rotterdam. Dit omdat er bij deze omzetting ongewenst informatieverlies kan optreden.’

2.2 Beheer en beschikbaarstelling: makkelijker bij zo min mogelijk diversiteit

Hoe groter de diversiteit aan aangeleverde bestandsformaten, des te groter de inspanning om al die verschillende soorten formaten goed in de tijd te beheren en beschikbaar te stellen. Daarom verdient het de voorkeur om het aantal bestandsformaten zo klein mogelijk te houden. Het Stadsarchief Rotterdam heeft ervaring opgedaan met diverse typen bestanden, en kan nu zeggen dat zij deze typen bestanden “voor de eeuwigheid” kan bewaren en beschikbaar stellen voor het publiek. Bij ‘exotische’ formaten – formaten die vrij onbekend zijn en weinig in gebruik – zullen het beheer en de beschikbaarstelling een veel grotere inspanning vergen en dus meer geld kosten.

In het Preserveringsbeleid Stadsarchief Rotterdam staat dat een keuze voor niet-open standaarden mogelijk gevolgen heeft voor:

 • de bijbehorende preserveringsstrategie, dat wil zeggen de actieve en passieve preservering
 • de vorm van de beschikbaarstelling van de informatie, in verband met de noodzakelijke viewers of vrij te verkrijgen software.
   

2.3 Open standaarden en interoperabiliteit: zo weinig mogelijk hindernissen

Preservering – digitale informatie meenemen door de tijd heen – gaat makkelijker met open standaarden. Het Stadsarchief Rotterdam volgt hierin het Forum Standaardisatie, dat de interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid bevordert . Waar het Forum Standaardisatie (nog) geen standaard heeft gedefinieerd, volgt het Stadsarchief Rotterdam de aanbevelingen van het kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). DEN ontwikkelde een basisset van eisen  voor de digitalisering van erfgoed en om de duurzame toegankelijkheid van digitale data te garanderen.

Een ‘open standaard’ omvat volgens het Forum Standaardisatie een laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten (zoals patent royalties), inspraakmogelijkheden en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. Open standaarden worden beheerd door non-profit organisaties. Iedereen kan onbeperkt gebruik maken van open standaarden. Belangrijk is ook dat de besluitvorming over open standaarden voor alle betrokken partijen toegankelijk is. Overheden en semi-overheden zijn verplicht om de open standaarden die op de lijst staan, bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen of -diensten te eisen.

Het Stadsarchief Rotterdam heeft omwille van de interoperabiliteit een duidelijke voorkeur voor de ‘open’ formaten op de lijst van het Forum Standaardisatie. Interoperabiliteit betekent enerzijds het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. En anderzijds om deze informatie ook in de loop van de tijd duurzaam toegankelijk te houden. Open formaten zijn ook onderdeel van de DUTO-kwaliteitseisen waarmee overheidsorganen kunnen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen en creëren, duurzaam toegankelijk te maken en te houden.

De lijsten van het Forum Standaardisatie vormen een goed kader voor de uitwisseling van digitale informatie tussen overheden, en dus ook voor de uitwisseling met het Stadsarchief Rotterdam. Kanttekening bij deze lijsten is dat ze gaan over systemen die door overheidsorganisaties aangeschaft worden en de verplichting dat deze systemen de standaarden ondersteunen. Zo staan op de lijsten met open standaarden – naast
bepaalde bestandsformaten (zoals PDF/A-1) – ook standaarden voor bijvoorbeeld de uitwisseling van berichten (bijvoorbeeld via Digikoppeling). Het daadwerkelijke gebruik van deze standaarden moet dan ook al worden meegenomen bij de inrichting van de werkprocessen. Er kan wel een lijst zijn met bestandsformaten, maar in de praktijk blijkt vaak:

 • … dat niet het gewenste bestandsformaat, maar het standaard-opslagformaat van de applicatie wordt gebruikt (bijvoorbeeld: .doc in Microsoft Office, terwijl tekst ook als .odt kan worden opgeslagen).
 • … dat het gebruik van een standaard nog niet garandeert dat de inhoud van de informatie kwalitatief goed is. Iets wat opgeslagen is in een open standaard, kan nog steeds onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn.
 • … dat er bij de migratie naar een bepaalde standaard méér informatieverlies optreedt dan bij de veroudering of onbruikbaarheid van het bestandsformaat zelf.

3. Voorkeursformaten en acceptabele formaten

Het Stadsarchief Rotterdam krijgt digitale informatie voor het E-depot het liefst aangeleverd in ‘open’ formaten. Naast deze voorkeursformaten onderscheidt het Stadsarchief Rotterdam ook acceptabele formaten. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de voorkeursformaten en de acceptabele formaten.

3.1 Twee categorieën formaten

Het Stadsarchief Rotterdam hanteert twee categorieën formaten:

 • Voorkeursformaten: dit zijn de ‘open’ formaten. Daarnaast kan het zijn dat voor bepaalde bestandstypes zogeheten ‘industry standards’ zijn die massaal worden gebruikt en voldoende gedocumenteerd zijn.
 • Acceptabele formaten: dit zijn formaten die niet (volledig) ‘open’ zijn, maar die toch acceptabel zijn voor het Stadsarchief Rotterdam. De reden hiervoor kan zijn dat het Stadsarchief Rotterdam (of andere (inter)nationale instanties) ervaring heeft met een bepaald formaat, en er een goede preservationstrategie voor heeft.

3.2 Wat als er sprake is van een ander formaat?

Formaten die niet in één van bovenstaande categorieën vallen, worden niet bij voorbaat volledig uitgesloten voor opname in het E-depot. Mocht het zo zijn dat er informatie ter overbrenging wordt aangeboden in een formaat dat buiten deze twee categorieën valt, dan gaat het Stadsarchief Rotterdam in overleg met de aanbieder. Er wordt dan een preserverings-advies voor een passende oplossing geboden.

3.3 Voorkeursformaten en acceptabele formaten in het kort

Informatiesoort Voorkeursformaat Acceptabel formaat
Audio WAV, WAVE, BWEF MP3, AAC
Database SQL, SIARD, ODB ACDB, MDB
Document PDF/A-1, PDF/A-2, ODT PDF 1.7, DOC, DOCX
E-mail EML MSG, PST, MBOX
Image TIFF, PNG JPEG, JPG, JP2, JPX
Presentatie ODP, CSV, PDF/A PPT, PPTX
Spreadsheet ODS, CSV, PDF/A XLS, XLSX
Vector Image SVG In overleg
Video Uncompressed 10-bit AVI MXF, MPEG-4, MKV
Website WARC ARC

3.4 Overzicht voorkeursformaten inclusief onderbouwing

 

Informatiesoort
 

Formaat

Onderbouwing

Audio WAV, WAVE WAV (Waveform Audio File
Format) is een bestandsformaat voor de opslag van (veelal) ongecomprimeerde audiodata. Het is een de facto, gepubliceerde standaard ontwikkeld door Microsoft en IBM
  BWF Het Broadcast Wave Format is een uitbreiding op WAV met een aantal extra metadatavelden. BWF is het standaard preserveringsformaat voor audiobestanden van het Nederlands
  Instituut voor Beeld en Geluid
Database SQL

SQL is opgenomen op de lijst met gangbare standaarden van het Forum Standaardisatie.

SQL is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel ‘database management systeem’ (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van informatie in een relationele databank. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databankproducten worden gebruikt.

 

SIARD

SIARD staat voor Software Independent Archiving of Relational Databases. Het is ontwikkeld door de Swiss Federal Archives om relationele databases duurzaam te kunnen archiveren. SIARD bestaat uit een formaat en een suite. Het SIARD-formaat is een open formaat voor het archiveren van de inhoud van relationele databases.
  ODB ODB behoort tot de OpenDocument standaard (ODF, NEN-ISO/IEC 26300:2007) dat als standaard voor office-documenten staat op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie.
Document PDF/A-1, PDF/A-2 PDF/A is een wijdverbreide open standaard, een NEN/ISO-norm (ISO:19005). PDF/A-1 en PDF/A-2 staan op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie.
   

ODT

ODT behoort tot de OpenDocument standaard (ODF, NEN-ISO/IEC 26300:2007) dat als standaard voor office-documenten op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie staat.
E-mail EML Bij EML-bestanden is doorgaans sprake van het opslaan van individuele e-mails als individuele  bestanden. Bijlagen kunnen als MIME-inhoud worden opgeslagen in die bestanden, of als apart bestand waarnaar vanuit het   EML-bestand gelinkt wordt. EML is steeds meer een de facto (industry) standaard aan het worden.
Image TIFF

Tagged Image File Format is een eenvoudig, apparatuuronafhankelijk, besturingssysteem-onafhankelijk, goed uitwisselbaar, ‘industry standard’
  bestandsformaat met een achterwaarts compatibele stabiele kern (TIFF-baseline). TIFF maakt deel uit van DE BASIS van DEN.

  PNG PNG is opgenomen op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst met open standaarden van Forum Standaardisatie, maar uitsluitend voor het “gebruik van grafische afbeeldingen (met ‘lossless’ compressie) binnen ODF-documenten.
Presentatie ODP ODP behoort tot de OpenDocument standaard (ODF, NEN-ISO/IEC 26300:2007) dat als standaard voor office-documenten staat op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie.
  PDF/A

PDF/A is een wijd verbreide open standaard, een NEN/ISO norm (ISO:19005). PDF/A-1 en PDF/A-2 zijn opgenomen op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Let wel: bepaalde (interactieve) functionaliteit zal na omzetting naar PDF/A formaat niet meer beschikbaar zijn. Als deze functionaliteit als essentieel wordt beschouwd, is dit een reden om niet voor PDF/A te kiezen.

Spreadsheet ODS ODS behoort tot de OpenDocument standaard (ODF, NEN-ISO/IEC 26300:2007) dat als standaard voor office-documenten staat op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie.
  CSV Als het alleen om het bewaren van niet-interactieve informatie uit cellen gaat, kan het komma gescheiden (.csv) tekstbestand als alternatief voor een spreadsheet worden gekozen.
  PDF/A

PDF/A is een wijd verbreide open standaard, een NEN/ISO norm (ISO:19005). PDF/A-1 en PDF/A-2 zijn opgenomen op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Let wel: bepaalde (interactieve) functionaliteit zal na omzetting naar PDF/A formaat niet meer beschikbaar zijn. Als deze functionaliteit als essentieel wordt beschouwd, is dit een reden om niet voor PDF/A te kiezen

Vector Image SVG SVG staat voor ‘Scalable Vector Graphics’. Het is een robuust, op XML gebaseerd formaat voor statistische en dynamische vectorafbeeldingen. SVG is een open standaard en de ondersteuning van het formaat is over het verloop van tijd sterk toegenomen.
 

SVG staat op de lijst met ‘gangbare’ standaarden van het Forum Standaardisatie.

Video AVI/MOV

Audio Video Interleave (ook Audio Video Interleaved), bekend onder de initialen AVI, is een multimediacontainerformaat dat door Microsoft in november 1992 is geïntroduceerd als onderdeel van de Video for Windows-software. AVI-bestanden kunnen zowel audio- als videogegevens bevatten in een bestandscontainer die synchrone audio-met-video-weergave mogelijk maakt. AVI-bestanden ondersteunen streaming audio en video, hoewel deze functies zelden worden gebruikt. De meeste  AVI-bestanden gebruiken ook de bestandsextensie-uitbreidingen die in februari 1996 door de Matrox OpenDML-groep zijn ontwikkeld. Deze bestanden worden door Microsoft ondersteund en worden officieus "AVI 2.0" genoemd. AVI is een subformat van het Resource Interchange File Format (RIFF), dat de gegevens van een bestand verdeelt in blokken, of 'chunks'. Elke "brok" ​​wordt geïdentificeerd door een FourCC-tag. Een AVI-bestand neemt de vorm aan van één "brok" ​​in een RIFF-geformatteerd bestand, dat vervolgens wordt onderverdeeld in twee verplichte "brokken" en één optionele "brok".

Het eerste subblok wordt geïdentificeerd door de tag "hdrl". Dit subgedeelte is de bestandskop en bevat metagegevens over de video, zoals de breedte, hoogte en framesnelheid. Het tweede subblok wordt geïdentificeerd door de "movi" -tag. Dit blok bevat de feitelijke audio / visuele gegevens waaruit de AVI-film bestaat. Het derde optionele subblok wordt geïdentificeerd door de tag "idx1" die de offsets van de gegevensblokkeringen in het bestand indexeert.

Via het RIFF-formaat kunnen de audiovisuele gegevens in de "movi"brok worden gecodeerd of gedecodeerd door software die een codec wordt genoemd, wat een afkorting is voor (en) coder / decoder. Bij het maken van het bestand vertaalt de codec onbewerkte gegevens naar het (gecomprimeerde) gegevensformaat dat in het blok wordt gebruikt. Een AVI-bestand kan in dechunks audio- / visuele gegevens bevatten in vrijwel elk compressieschema, inclusief Full Frame (niet-gecomprimeerd), Intel Real Time (Indeo), Cinepak, Motion JPEG, bewerkbare MPEG, VDOWave, ClearVideo / RealVideo, QPEG en MPEG -4.

Een MOV-bestand is een standaard bestandsindeling voor multimediabestanden die is ontwikkeld door Apple en compatibel is met zowel Macintosh- als Windows-platforms. Het kan meerdere tracks bevatten die verschillende soorten mediagegevens opslaan en wordt vaak gebruikt voor het opslaan van films en andere videobestanden. MOV-bestanden gebruiken gewoonlijk de MPEG-4-codec voor compressie.

MOV-bestanden kunnen video-, audio-, tijdcodes- en teksttracks bevatten, die kunnen worden gebruikt voor het opslaan en synchroniseren van verschillende soorten media. Elke mediaspoor kan worden gecodeerd met behulp van een van verschillende codecs. Om een MOV-bestand af te spelen, moet een toepassing de specifieke codec (s) die in het bestand worden gebruikt, kunnen herkennen.

MOV-bestanden zijn te converteren naar meer standaard mediabestand-indelingen met verschillende mediatoepassingen.

Websites WARC

WARC (ISO 28500:2009) is een open bestandsformaat voor het opslaan van websites.

Hoewel websites uit meerdere digitale bronbestanden bestaan kunnen ze met het WARC formaat in één archiefbestand opgeslagen worden.

Het WARC formaat is een herziening van het Internet Archive's ARC File Format [ARC_IA]. Het formaat wordt onder andere gebruikt voor web-archivering door de Internet Archive (Wayback Machine) en de Library of Congress

Handreiking bestandsformaten e-depot (DOCX 302.4K)

Download de handreiking bestandsformaten als Word-document