Nieuwe archieftoegangen


400 – Archief van de familie Dunlop
Periode: 1753-1971
Omvang: 158 cm

De familie Dunlop is een Rotterdamse ondernemersfamilie met huwelijken en bevriende relaties in de bekende lokale kringen zoals de familie Mees, Viruly, Van Hoboken, Van Rijckevorsel en Pincoffs. De van oorsprong Schotse ondernemersfamilie Dunlop vestigt zich in 1755 in de persoon van zeekapitein David Dunlop in Rotterdam. Zijn kleinzoon David is in 1821 medeoprichter van de Firma Boll, Dunlop en Van Oordt, branderij en distilleerderij. Het bedrijf gaat als snel door onder de naam Boll & Dunlop dat zich in de jaren daarna flink uitbreidt. De VS wordt een belangrijk exportland van de Rotterdamse ‘Oude Boll, zeef fyne oude genever’. David Dunlop is niet alleen een succesvolle ondernemer. Hij neemt ook zitting in de Rotterdamse gemeenteraad tussen 1851 en 1855 en bekleedt diverse bestuursfuncties. Zo is hij lid van de Nederlandsche Handelsmaatschappij en lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Latere generaties Dunlop zetten het jeneverbedrijf voort terwijl andere leden van de familie internationale handel bedrijven en vestigingen in Kaapstad, Oost-Indië en later in Perzië openen. Ondernemingen die vrijwel allemaal eindigen in een fiasco terwijl de firma Boll & Dunlop nog altijd goede zaken doet. Zesde generatielid Hendrik Dunlop 1876-1944 (getrouwd met Emilie Viruly) is naast ondernemer zeer actief in de culturele wereld. Tot zijn kennisenkring behoren grote namen zoals Johan Huizinga, Willem Kloos, Louis Couperus en Sir Arthur Conan Doyle. Correspondentie met deze personen is bijvoorbeeld terug te vinden in inventarisnummer 257.

 image

Portret van Hendrik Dunlop, 1900

874 – Archief van J. Koster (migrantenvraagstukken)
Periode: 1970-1992
Omvang: 714 cm

Jos Koster was verbonden aan de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond en was als auteur betrokken bij een onderzoekverslag naar
huisvesting en achterstelling van buitenlandse werknemers in Rotterdam sinds 1945, getiteld: "Migranten op de Rotterdamse Woningmarkt"  (1988).  Het betreft een systematisch onderzoek naar achtergronden, motieven en werkwijze met betrekking tot het spreidingsbeleid van de gemeente Rotterdam. Het archief bevat onder meer correspondentie en vergaderstukken van wijkwelzijn-  en bewonersorganisaties  over de huisvesting van etnische minderheden per wijk en stukken van een kort geding en hoger beroep aangespannen door Rotterdamse migranten-organisaties tegen de gemeente over het spreidingsbeleid, 1981-1982
 

632 – Archief van J.G. van der Ploeg, wethouder
Periode: 1941-1986
Omvang: 425 cm

Het persoonlijk archief van Jan van der Ploeg, PvdA-wethouder en geestelijk vader van de stadsvernieuwing in Rotterdam. Een klein persoonlijk deel van het archief bestaat o.a. uit documenten die verband houden met zijn gevangenschap tijdens WO2 het kamp in St. Michielsgestel. Het overgrote deel bevat notities, correspondentie, overdenkingen en publicaties die betrekking hebben op het politieke en maatschappelijk leven van Van der Ploeg. Zo was hij o.a. landelijk secretaris van de Nederlandse Volks Beweging (een landelijke politieke vernieuwingsbeweging tussen 1945 en 1951) en betrokken op de oprichting van de PvdA, directeur van de Academie voor Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk werk in Rotterdam tussen 1954-1966. Zijn periode als Rotterdam gemeenteraadslid zette hij voort als wethouder Onderwijs (1966-1973) en daarna als wethouder Stadsvernieuwing tussen 1974 en 1981. Na zijn wethouderschap werd hij in 1981 verkozen tot lid van de Eerste Kamer. Hij bekleedde deze positie tot aan zijn dood in 1986.

 

738 – Archief van A.J. Heilema, secretaris van de raad van commissarissen van de NV Afvalverwerking Rijnmond (AVR) en plaatsvervangend secretaris van het Openbaar Lichaam Rijnmond
Periode: 1966-1975
Omvang: 20 cm                              


710 – Archief van de Maatschappij tot Exploitatie van Buiten Nieuwland te ‘s-Gravenzande
Periode:1873-1949
Omvang: 27 cm

Het archief bevat onder meer stukken over de oprichting en een register van in- en overschrijving van aandelen in de NV, een lijst van aandeelhouders notariële akten, akten van verkoop en koop, kwitanties van de NV Buiten-Nieuwland, balansen (1917-1926 en 1942-1949), notulen (ca. 1917-1940) en uitspraken van het gerechtshof. In 1949 werden de aandelen van deze buitengronden verkocht aan de gemeente Rotterdam die daarmee aandeelhouder werd van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Het Buiten Nieuwland te 's-Gravenzande.


389 - Archief van de Stichting Communicatie 70 (Manifestatie C70)
Periode: 1967-1974
Omvang: 404 cm

De Manifestatie Communicatie 70 werd georganiseerd om vijfentwintig jaar wederopbouw van de stad te vieren. De reeks van zeer uiteenlopende activiteiten zouden zich voornamelijk in het centrum van de stad afspelen. Om de samenwerking met (en medefinanciering door) het bedrijfsleven in goede banen te leiden, richtte de gemeenteraad in maart 1969 de Stichting Communicatie ’70 op. Het bestuur van de stichting werd gevormd door o.a. wethouder J.G. van der Ploeg en A.J. Fibbe vanuit het bedrijfsleven. (Coolsingel, Weena, Beursplein o.a.). De stichting werd geliquideerd op 27 oktober 1971. De zaken werden afgewikkeld door G. van Nus, ambtenaar bij de secretarie-afdeling Onderwijs. Het archief bevat documenten over tientallen activiteiten en exposities die deze zomer plaats vonden zoals de kabelbaan (inv nrs. 214 tot 217) die later werd verkocht aan Eurostrand en vandaar in 1976 verscheept naar Guatemala,1969 - 1979.
 

662 – Stichting Wijkopbouw Vreewijk
Periode:  1967-1978
Omvang: 192 cm


In 1966 vierde Vreewijk haar 50-jarig bestaan als Tuinstad. Om de onderlinge band in de wijk te versterken werd besloten tot de oprichting van een Stichting Wijkopbouw Vreewijk. In 1969 is het wijkopbouworgaan door de gemeente officieel erkend als voorlopig wijkorgaan. Het gemeentebestuur wil de burgers zo de gelegenheid bieden mee te praten en mee te werken aan de behartiging van hun eigen belangen. Het wijkopbouworgaan had net als wijkraden de bevoegdheid om de gemeenteraad te adviseren.
 

1263 - Archief van de raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West: dossiers kindertehuizen en kinderopvang
Periode: 1936-1997
Omvang: 117 cm

Het archief bestaat uit stukken, merendeels brochures, circulaires, artikelen en publicaties, van verschillende kindertehuizen en verwante instellingen in Rotterdam.

 

673 - Archieven van de Gemeentelijke Woningstichting en het Gemeentelijke Woningbedrijf te Rotterdam
Periode: 1889-1998
Omvang: 3192 cm


 

Nieuw in de Bibliotheek

 image

Frédéric en Antoine Plate 1802-1927 Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders / Len de Klerk. - Hilversum : Verloren, 2019 (Stichting Historische Publicaties Roterodamum ; 200) Signatuur S13 E 6
150 jaar geleden werd Antoine Plate (toen 24 jaar oud) benoemd tot directeur van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM). Zijn vader Frédéric had in 1850 al eens geprobeerd om een lijndienst op New York op te zetten, maar liep vast in het behoudende investeringsklimaat. De kooplieden Plate maakten deel uit van de kleine groep vernieuwers die de industriële revolutie droeg, initiatieven nam voor nieuwe bedrijven en sociale en culturele instellingen. Behalve koopmannen en corporate men met commissariaten waren Frédéric en Antoine Plate ook public men, actieve liberale politici in de gemeenteraad, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Antoine als Tweede Kamerlid. Dit boek beschrijft hun activiteiten op het snijvlak van macro- en micro-economische ontwikkelingen, schaalvergroting, bewaking van de vrijhandelsgedachte en versterking van de economisch-geografische positie van Rotterdam in West-Europa door aanleg van de Nieuwe Waterweg, havens en spoorwegverbindingen.

Marius de Jongere : een Rotterdamse kunstenaar / C. Prins, fotografie Maarten Dulman, voorw. D. van Weelden. - Schiedam : Scriptum, 2020. Signatuur XIV B 71
Marius de Jongere, pseudoniem van Marinus Johannes Drulman (1912–1977), verwierf in het midden van de vorige eeuw grote bekendheid als havenschilder van de Maasstad. In zijn lange carrière bracht hij de ontwikkelingen van de Rotterdamse haven in beeld. Deze uitgave toont ook een andere kant van Marius de Jongere. Zijn onderwerpkeuze beperkte zich niet tot havengezichten alleen; hij maakte ook landschappen, zee- en stadsgezichten, portretten, bloemstukken en genrestukjes. Aan de hand van tientallen afbeeldingen van etsen, aquarellen en litho's en negentig afbeeldingen van olieverfschilderijen biedt deze monografie een  overzicht van zijn  oeuvre.

 image

Stadstekenaar van Rotterdam : Gerrit Groenewegen 1754 - 1826 / Bram Oosterwijk ; voorw. Piet Ratsma. - Rotterdam : Trichis Publishing, 2019. Signatuur XXXVI C 4,
Naast informatie over het leven van Gerrit Groenewegen die op zijn 18e jaar als gevolg van een ongeval een onderbeen verloor en daardoor zijn prille carrière als scheepstimmerman moest beëindigen bevat deze uitgave beelden van één van zijn bewaard gebleven schetsalbums en over het door hem geschreven boek met 84 afbeeldingen. et grootste gedeelte van dit boek bestaat uit zo’n 85 tekeningen en aquarellen van Gerrit Groenewegen, die afzonderlijk worden beschreven.

Vijf eeuwen geneeskunde en gezondheidszorg in Rotterdam 1465 - 1965 : de voorgeschiedenis van het Erasmus MC / Mart van Lieburg.- Utrecht : Matrijs, 2019. Signatuur XXV K 50
Overzichtswerk van het historische beloop van de medische wetenschap tot aan het Erasmus MC in 1965. De auteur vertelt over de baanbrekende ontwikkelingen die de geneeskunde na de middeleeuwen gevormd hebben. Beschreven is welke mensen en organisaties in Rotterdam een prominente rol in deze ontwikkeling hebben gespeeld. Ook alle in Rotterdam aanwezige ziekenhuizen, gasthuizen en krankzinnigengestichten worden beschreven.

Hitlers parachutistengeneraal : Kurt Student (1890-1978): een militaire biografie / Wouter van den Brandhof. Hilversum : Verloren, 2019. Ook verschenen als Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Signatuur 12 E 27
Militaire biografie van deze Duitse Luftwaffe-generaal en voormalig vlieger uit de Eerste Wereldoorlog die op verschillende manieren nauw verbonden met de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Bij de verovering van Nederland en het bombardement op 14 mei op Rotterdam speelden zijn troepen een belangrijke rol.  Om de persoonlijkheid van Kurt Student en zijn optreden als vernieuwer beter te kunnen duiden, worden er meerdere militaire operaties geanalyseerd, onder andere die aan het front in Nederland gedurende de periode 1944-1945. Tot slot besteedt Van den Brandhof aandacht aan zijn berechting in de naoorlogse jaren. Biografie is mede gebaseerd op de persoonlijke archieven van Kurt Student.

Overzicht kort:

  • De laatste havenbaron : Jacques Schoufour, maatschappelijk betrokken ondernemer in Rotterdam / Matthijs Dicke, voorw. Ahmed Aboutaleb. - Amsterdam : Boom, 2020. Signatuur XXXVI C 5
  • Vrijwel alle gedichten / Julius Anton Deelder. - Rotterdam : De Bezige Bij, 2020. Signatuur I B 82
  • De zin van het leven ben je zelf : het compromisloze bestaan van Jules Deelder / A. Slotboom. Meppel : Just Publishing, 2020. Signatuur XXXVI C 6
  • De Rotte is een natte droom : luchtige Rotterdamse gedichten in opdracht, bij inval of gelegenheid geschreven / R. Vroegindeweij, Rotterdam : Uitgeverij De Kogelvanger, 2019. Signatuur XIII B 94

Link lijst titel (niet verplicht)

Link lijst titel (niet verplicht)