De afgelopen maanden zijn nieuwe archieftoegangen, publicaties en beeldcollecties beschikbaar gekomen. Ontdek ze hier! U kunt ze raadplegen op onze studiezaal of online. Sommige bronnen lagen al een tijdje op de plank, anderen zijn kort geleden bij ons binnen gekomen.

In dit overzicht vindt u naast familie- en andere particuliere archieven een groot aantal recente toegangen van verschillende afdelingen en project- en programmabureaus van de gemeente Rotterdam uit de periode 1990-2010. Hiermee neemt het Stadsarchief Rotterdam alvast een voorschot op de nieuwe archiefwet. In deze wet wordt de overbrengingstermijn voor overheidsarchieven teruggebracht van 20 naar 10 jaar waardoor overheidsinformatie sneller openbaar en beter vindbaar wordt.

Nieuwe archieftoegangen

 image

Boll & Dunlop's Destilleerderij, 1825.

400 – Archief van de familie Dunlop
Periode: 1753-1971
Omvang: 158 cm

De familie Dunlop is een Rotterdamse ondernemersfamilie met huwelijken en bevriende relaties in de bekende lokale kringen zoals de familie Mees, Viruly, Van Hoboken, Van Rijckevorsel en Pincoffs. De van oorsprong Schotse ondernemersfamilie Dunlop vestigt zich in 1755 in de persoon van zeekapitein David Dunlop in Rotterdam. Zijn kleinzoon David is in 1821 medeoprichter van de Firma Boll, Dunlop en Van Oordt, branderij en distilleerderij. Het bedrijf gaat als snel door onder de naam Boll & Dunlop dat zich in de jaren daarna flink uitbreidt. De VS wordt een belangrijk exportland van de Rotterdamse ‘Oude Boll, zeer fyne oude genever’. David Dunlop is niet alleen een succesvolle ondernemer. Hij neemt ook zitting in de Rotterdamse gemeenteraad tussen 1851 en 1855 en bekleedt diverse bestuursfuncties. Zo is hij lid van de Nederlandsche Handelsmaatschappij en lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Latere generaties Dunlop zetten het jeneverbedrijf voort terwijl andere leden van de familie internationale handel bedrijven en vestigingen in Kaapstad, Oost-Indië en later in Perzië openen. Ondernemingen die vrijwel allemaal eindigen in een fiasco terwijl de firma Boll & Dunlop nog altijd goede zaken doet. Zesde generatielid Hendrik Dunlop 1876-1944 (getrouwd met Emilie Viruly) is naast ondernemer zeer actief in de culturele wereld. Tot zijn kennisenkring behoren grote namen zoals Johan Huizinga, Willem Kloos, Louis Couperus en Sir Arthur Conan Doyle. Correspondentie met deze personen is o.a. terug te vinden in inventarisnummer 257.

874 – Archief van J. Koster (migrantenvraagstukken)
Periode: 1970-1992
Omvang: 714 cm

Jos Koster was verbonden aan de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond en was als auteur betrokken bij een onderzoekverslag naar
huisvesting en achterstelling van buitenlandse werknemers in Rotterdam sinds 1945, getiteld: "Migranten op de Rotterdamse Woningmarkt"  (1988).  Het betreft een systematisch onderzoek naar achtergronden, motieven en werkwijze met betrekking tot het spreidingsbeleid van de gemeente Rotterdam. Het archief bevat onder meer correspondentie en vergaderstukken van wijkwelzijn-  en bewonersorganisaties  over de huisvesting van etnische minderheden per wijk en stukken van een kort geding en hoger beroep aangespannen door Rotterdamse migranten-organisaties tegen de gemeente over het spreidingsbeleid, 1981-1982
 

632 – Archief van J.G. van der Ploeg, wethouder
Periode: 1941-1986
Omvang: 425 cm

Het persoonlijk archief van Jan van der Ploeg, PvdA-wethouder en geestelijk vader van de stadsvernieuwing in Rotterdam. Een klein persoonlijk deel van het archief bestaat o.a. uit documenten die verband houden met zijn gevangenschap tijdens WO2 het kamp in St. Michielsgestel. Het overgrote deel bevat notities, correspondentie, overdenkingen en publicaties die betrekking hebben op het politieke en maatschappelijk leven van Van der Ploeg. Zo was hij o.a. landelijk secretaris van de Nederlandse Volks Beweging (een landelijke politieke vernieuwingsbeweging tussen 1945 en 1951) en betrokken op de oprichting van de PvdA, directeur van de Academie voor Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk werk in Rotterdam tussen 1954-1966. Zijn periode als Rotterdam gemeenteraadslid zette hij voort als wethouder Onderwijs (1966-1973) en daarna als wethouder Stadsvernieuwing tussen 1974 en 1981. Na zijn wethouderschap werd hij in 1981 verkozen tot lid van de Eerste Kamer. Hij bekleedde deze positie tot aan zijn dood in 1986.


752 - Commissie voor de Percentageregeling (beeldende kunst) Rotterdam
Periode: 1960-1981
Omvang: 168 cm

Op 28 april 1960 besluit de Gemeenteraad tot de invoering van de regeling ten behoeve van de kunstzinnige verfraaiing van gemeentelijke objecten. Een percentage (één procent) van de financiering van bouwprojecten zal worden besteed aan kunst in de openbare ruimte. Een adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de secretarie-afdeling Kunstzaken en de Dienst van Gemeentewerken en deskundigen op het gebied van de beeldende kunst adviseert de raad over de toepassing van deze regeling.  Met de oprichting van het Centrum voor Beeldende Kunst in 1986 wordt de Commissie Percentageregelingen opheven. Het archief bevat stukken over een groot aantal stadsverfraaiingsprojecten, de arbeidsvoorziening voor Rotterdamse kunstenaars en de uitvoering van de percentageregeling in diverse vergaderstukken.
 

448-02  Rotterdamse ElectrischeTramweg(mij.) (RETM / RET): Aanleg metrolijn
Periode: 1960-1984
Omvang: 648 cm


Deelarchief van de RETM/RET over de aanleg en exploitatie van de metrolijn. Het gemeentelijk vervoersbedrijf opende op 9-2-1968 als eerste in Nederland een metrolijn. Deze liep van noord (Rotterdam Centraal Station) naar zuid (Zuidplein) en werd in 1970, 1974 en 1985 bovengronds verlengd richting Hoogvliet en Spijkenisse. De oost-west lijn kwam in 1982 tot stand. Het archief bevat de notulen van het Metro-Overleg tussen RET en Gemeentewerken, dossiers over de aanleg, verbouwing en exploitatie van de metro en over het traject, metrostations, tunnels, emplacementen, viaducten en de aanschaf van de rijtuigen. 


710 – Archief van de Maatschappij tot Exploitatie van Buiten Nieuwland te ‘s-Gravenzande
Periode:1873-1949
Omvang: 27 cm

Het archief bevat onder meer stukken over de oprichting en een register van in- en overschrijving van aandelen in de NV, een lijst van aandeelhouders notariële akten, akten van verkoop en koop, kwitanties van de NV Buiten-Nieuwland, balansen (1917-1926 en 1942-1949), notulen (ca. 1917-1940) en uitspraken van het gerechtshof. In 1949 werden de aandelen van deze buitengronden verkocht aan de gemeente Rotterdam die daarmee aandeelhouder werd van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Het Buiten Nieuwland te 's-Gravenzande.


389 - Archief van de Stichting Communicatie 70 (Manifestatie C70)
Periode: 1967-1974
Omvang: 404 cm

De Manifestatie Communicatie 70 werd georganiseerd om vijfentwintig jaar wederopbouw van de stad te vieren. De reeks van zeer uiteenlopende activiteiten zouden zich voornamelijk in het centrum van de stad afspelen. Om de samenwerking met (en medefinanciering door) het bedrijfsleven in goede banen te leiden, richtte de gemeenteraad in maart 1969 de Stichting Communicatie ’70 op. Het bestuur van de stichting werd gevormd door o.a. wethouder J.G. van der Ploeg en A.J. Fibbe vanuit het bedrijfsleven. (Coolsingel, Weena, Beursplein o.a.). De stichting werd geliquideerd op 27 oktober 1971. De zaken werden afgewikkeld door G. van Nus, ambtenaar bij de secretarie-afdeling Onderwijs. Het archief bevat documenten over tientallen activiteiten en exposities die deze zomer plaats vonden zoals de kabelbaan (inv nrs. 214 tot 217) die later werd verkocht aan Eurostrand en vandaar in 1976 verscheept naar Guatemala,1969 - 1979.

 

669 Commissie Toepassing van de welstandsbepaling in de bouw- en woonverordening
Periode: 1930-1946
Omvang: 24 cm

Het archief bevat notulen van vergaderingen van de commissie onder voorzitterschap van architect en raadslid J. Verheul (1930-1940) (4 delen) en daarnaast correspondentie met de Gemeentelijke Technische Dienst (1941-1946) onder meer over de instructie voor de commissie ten aanzien van de wederopbouw van de stad Rotterdam na het bombardement tijdens de WOII.

 

662 – Stichting Wijkopbouw Vreewijk
Periode:  1967-1978
Omvang: 192 cm


In 1966 vierde Vreewijk haar 50-jarig bestaan als Tuinstad. Om de onderlinge band in de wijk te versterken werd besloten tot de oprichting van een Stichting Wijkopbouw Vreewijk. In 1969 is het wijkopbouworgaan door de gemeente officieel erkend als voorlopig wijkorgaan. Het gemeentebestuur wil de burgers zo de gelegenheid bieden mee te praten en mee te werken aan de behartiging van hun eigen belangen. Het wijkopbouworgaan had net als wijkraden de bevoegdheid om de gemeenteraad te adviseren.

 

989 - Stichting Wijkopbouw Lombardijen (SWO); Bewonersorganisatie Lombardijen
Periode: 1964 - 1999
Omvang: 517 cm

Het archief bevat onder meer correspondentie en vergaderstukken van de Kerngroep, de Kadergroep Bewoners Organisaties (KaBO), de Werkgroep Afbouw Lombardijen (WAL), Opzoomeren, wijkwelzijn en het Overleg Complex Commissies Beheer en ook van de vijf buurtgroepen Homerus, Molière, B, Smeetsland, Westerhordijk en Karl Marx. Daarnaast bevat het documenten over de kinderopvang, het contact met jongeren, ontspanningsactiviteiten, de bouw van een bejaardencentrum en de verkeerssituatie (waaronder de metro) in de wijk; stukken betreffende de wijken Smeetsland, Homerus en het industrieterrein Buitendijk; stukken van financiële aard, subsidieaanvragen, jaarverslagen, bestemmingsplannen en wijkrapporten; stukken betreffende diverse jubilea, wijkkranten en planagenda's.


1019 - Archief van de Commissie tot Redding van Drenkelingen (Rotterdam)
Periode: 1899-1952
Omvang: 52 cm

In 1767 werd de Maatschappij tot redding van drenkelingen opgericht in Amsterdam. Zij propageerde een verbeterde hulpverlening aan drenkelingen en beloonde redders van te water geraakte personen. In Rotterdam ontstond al spoedig na de oprichting, rond 1768 een “vergadering van correspondenten”. Zij kwamen maandelijks bijeen in de Doelen. In het archief bevinden zich 7 delen van de (landelijke) uitgave 'Historie en gedenkschriften van de Maatschappij tot Redding der Drenkelingen' (1768-1821). Daarnaast bevat het archief onder meer statuten en het huishoudelijk reglement, copieboeken (ca. 1900-1920), correspondentie, notulen (ca. 1906-1951), financiële stukken en jaarverslagen.


857 - Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Belastingen; Register huurwaardebelasting
Periode: 1919-1940
Omvang: 166 cm

Het archief bevat kaartenbakken van panden in Rotterdam per straat, die in de Tweede Wereldoorlog verwoest zijn. De kaarten zijn op straatnaam en daarna op huisnummer geordend. Dit register is gebruikt voor het innen van de onroerend goed belasting voor zowel bedrijven als particulieren en bevat gegevens over de aanvrager,de datum van de aanvraag en de gemeten oppervlakte waarover belasting moet worden betaald.


1809 - Archief van de Bestuursdienst, Stafafdeling Externe Betrekkingen
Periode: 1990 - 1996
Omvang:

Deze afdeling hield zich bezig met het plaatsen van monumenten en gedenktekens, organiseren van herdenkingen en culturele evenementen, toekennen van onderscheidingen en het faciliteren van internationale samenwerking,bestuurlijke reizen en vredesactiviteiten. Het archief bevat onder meer lezingen, speeches en interviews gehouden door burgemeester en wethouders, stukken over de handels- en delegatiereizen. Ook documenten over de voorbereidingen en de viering van het 650 jarig bestaan van Rotterdam (Stichting Rotterdam 1990) zijn opgenomen. Een groot aantal inventarisnummers bevat fotomateriaal in zwart/wit en kleur.


1814 - Archief van de Bestuursdienst, Directie Beleid
Periode: 2000-2010
Omvang: 1675 cm

De kerntaken van deze directie bestonden uit het initiëren van nieuwe beleid op de gebieden Economie, Werk & Onderwijs, Zorg & Welzijn en Bouwen, Wonen & Verkeer en Cultuur. Stukken over o.a. de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, de positionering en verzelfstandiging  van de RET, de derde tranche van het Grote Stedenbeleid en de aankoop van het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn "ss-Rotterdam".


1822 - Archief van de Bestuursdienst, Projectbureau Geïntegreerd Veiligheidsbeleid
Periode: 1994-2004
Omvang: 3200 cm


Het Projectbureau Geïntegreerd Veiligheidsbeleid  komt voor uit de kernpunten van de collegeprogramma's 'Werk en Veiligheid' (1994-1998) en 'Met Raad en Daad' (1998-2002). De signalering van een sterk toegenomen gevoel van sociale onveiligheid bij de Rotterdamse bevolking ligt aan de basis van deze programma's. Zowel het vergroten van veiligheidsgevoelens als uitbreiding van toezichthoudende functies bijvoorbeeld in de vorm van 'meer blauw op straat', de aanpak van de verslavingproblematiek en het beheersbaar houden van de opvanglocatie Perron O bij het Centraal Station en wijkveiligheidsprojecten in de deelgemeenten zijn belangrijke ingrediënten. Tal van deelprojecten maken deel uit van dit archief zoals ITB (Individuele Traject Begeleiding voor criminele jongeren), Strafrechtelijke Opvang Verslaafden, Communities That Care (jeugd en gezin), de aanpak overlast Keileweg, het project Victor om drugspanden te kunnen sluiten en 'Veilig Ondernemen'

 

1824 - Archief van de Bestuursdienst, Projectbureau Veelkleurige Stad
Periode: 1998-2004
Omvang: 240 cm

Het Programma Veelkleurige Stad krijgt in 1998 van het toenmalige College de opdracht mee om een antwoord te formuleren op de vraag hoe de toenemende diversiteit van de Rotterdamse samenleving ook benut zou kunnen worden voor sociale, economische en culturele ontwikkeling. Dit heeft o.a. geresulteerd in het managementconcept Rotterdam DiverCity dat zowel voor profit- als overheidsorganisaties toepasbaar is en de uitgave van de serie ‘Good Practices Diversiteitbeleid Gemeente Rotterdam’.
 

1827 - Archief van de Bestuursdienst, Projectbureau Sociale Vernieuwing
Periode: 1990-2000
Omvang: 545 cm

De wens om sociale cohesie te organiseren in grote stadswijken is afkomstig van het kabinet. Rotterdam gaat in dit veranderingsproces voorop. Eind jaren tachtig zocht de gemeente naar een nieuw perspectief voor de aanpak van de problemen in oude wijken. De stadsvernieuwing had wel verbetering van de woonkwaliteit gebracht, maar geen einde gemaakt aan de opeenhoping van maatschappelijke achterstanden in deze wijken. In Rotterdam krijgt Sociale Vernieuwing het meest duidelijk vorm in 'het Opzoomeren', een initiatief dat zijn oorsprong vindt in de Opzoomerstraat. De subsidieaanvragen bij het projectbureau Sociale Vernieuwing per plangebied maken deel uit van dit archief. Net als bijvoorbeeld onderzoeken, rapporten en conferenties over de deelprojecten en de evaluaties van deze projecten.

 

1825 - Archief van de Bestuursdienst, Projectbureau Veilig

Periode: 2001-2004
Omvang: 552 cm

Het projectbureau Veilig is de opvolger van projectbureau Geïntegreerd Veiligheidsbeleid. De taken zijn het regisseren, coördineren en bewaken van de uitvoering van het collegeprogramma 2002-2006, onderdeel Veiligheid. Onderdelen van het archief zijn stukken over de Strafrechtelijke Opvang  Verslaafden (SOV), de TOP700 van overlastgevende en zorgmijdende verslaafden, het project "Vroegtijdige Interventie in criminele carrièregezinnen" (VIG), het project "Geweld Achter De Voordeur", een evaluatie van het project Keetje Tippel en de instelling van en het functioneren van de Stadsmariniers.

 

Overige archieven van de Bestuursdienst - kort

 


 

Archieven van de voormalige deelgemeenten

 

Nieuw in de Bibliotheek

Frédéric en Antoine Plate 1802-1927 Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders / Len de Klerk. - Hilversum : Verloren, 2019 (Stichting Historische Publicaties Roterodamum ; 200) Signatuur S13 E 6
150 jaar geleden werd Antoine Plate (toen 24 jaar oud) benoemd tot directeur van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM). Zijn vader Frédéric had in 1850 al eens geprobeerd om een lijndienst op New York op te zetten, maar liep vast in het behoudende investeringsklimaat. De kooplieden Plate maakten deel uit van de kleine groep vernieuwers die de industriële revolutie droeg, initiatieven nam voor nieuwe bedrijven en sociale en culturele instellingen. Behalve koopmannen en corporate men met commissariaten waren Frédéric en Antoine Plate ook public men, actieve liberale politici in de gemeenteraad, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Antoine als Tweede Kamerlid. Dit boek beschrijft hun activiteiten op het snijvlak van macro- en micro-economische ontwikkelingen, schaalvergroting, bewaking van de vrijhandelsgedachte en versterking van de economisch-geografische positie van Rotterdam in West-Europa door aanleg van de Nieuwe Waterweg, havens en spoorwegverbindingen.


Marius de Jongere : een Rotterdamse kunstenaar / C. Prins, fotografie Maarten Dulman, voorw. D. van Weelden. - Schiedam : Scriptum, 2020. Signatuur XIV B 71
Marius de Jongere, pseudoniem van Marinus Johannes Drulman (1912–1977), verwierf in het midden van de vorige eeuw grote bekendheid als havenschilder van de Maasstad. In zijn lange carrière bracht hij de ontwikkelingen van de Rotterdamse haven in beeld. Deze uitgave toont ook een andere kant van Marius de Jongere. Zijn onderwerpkeuze beperkte zich niet tot havengezichten alleen; hij maakte ook landschappen, zee- en stadsgezichten, portretten, bloemstukken en genrestukjes. Aan de hand van tientallen afbeeldingen van etsen, aquarellen en litho's en negentig afbeeldingen van olieverfschilderijen biedt deze monografie een  overzicht van zijn  oeuvre.

Stadstekenaar van Rotterdam : Gerrit Groenewegen 1754 - 1826 / Bram Oosterwijk ; voorw. Piet Ratsma. - Rotterdam : Trichis Publishing, 2019. Signatuur XXXVI C 4,
Naast informatie over het leven van Gerrit Groenewegen die op zijn 18e jaar als gevolg van een ongeval een onderbeen verloor en daardoor zijn prille carrière als scheepstimmerman moest beëindigen bevat deze uitgave beelden van één van zijn bewaard gebleven schetsalbums en over het door hem geschreven boek met 84 afbeeldingen. et grootste gedeelte van dit boek bestaat uit zo’n 85 tekeningen en aquarellen van Gerrit Groenewegen, die afzonderlijk worden beschreven.
 

Vijf eeuwen geneeskunde en gezondheidszorg in Rotterdam 1465 - 1965 : de voorgeschiedenis van het Erasmus MC / Mart van Lieburg.- Utrecht : Matrijs, 2019. Signatuur XXV K 50
Overzichtswerk van het historische beloop van de medische wetenschap tot aan het Erasmus MC in 1965. De auteur vertelt over de baanbrekende ontwikkelingen die de geneeskunde na de middeleeuwen gevormd hebben. Beschreven is welke mensen en organisaties in Rotterdam een prominente rol in deze ontwikkeling hebben gespeeld. Ook alle in Rotterdam aanwezige ziekenhuizen, gasthuizen en krankzinnigengestichten worden beschreven.

 

Hitlers parachutistengeneraal : Kurt Student (1890-1978): een militaire biografie / Wouter van den Brandhof. Hilversum : Verloren, 2019. Ook verschenen als Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Signatuur 12 E 27
Militaire biografie van deze Duitse Luftwaffe-generaal en voormalig vlieger uit de Eerste Wereldoorlog die op verschillende manieren nauw verbonden met de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Bij de verovering van Nederland en het bombardement op 14 mei op Rotterdam speelden zijn troepen een belangrijke rol.  Om de persoonlijkheid van Kurt Student en zijn optreden als vernieuwer beter te kunnen duiden, worden er meerdere militaire operaties geanalyseerd, onder andere die aan het front in Nederland gedurende de periode 1944-1945. Tot slot besteedt Van den Brandhof aandacht aan zijn berechting in de naoorlogse jaren. Biografie is mede gebaseerd op de persoonlijke archieven van Kurt Student.

Voor altijd de eerste : hoe Feyenoord met de Europa Cup stad en land op zijn kop zette / Ellen Mannens en Robert Brandwijk. - Rotterdam : Algemeen Dagblad, 2020. Signatuur V A 49
Bekende en minder bekende feiten uit het Europese voetbalseizoen 1969-1970 waarin Feyenoord de Europacup I wint. Aan de hand van gesprekken met de hoofdrolspelers als Rinus Israël, Wim Jansen en ooggetuigen, supporters en tegenstander laten zij het evenement van vijftig jaar geleden herleven.

Vergeten goud : het leven van olympisch kampioene Rie Mastenbroek /  Marian Rijk. - Amsterdam : Ambo/Anthos, 2020. Signatuur XXXVI B 20
Over de opkomst en het succes van het Rotterdamse zwemtalent Rie Mastenbroek die zeventien jaar oud was toen ze tijdens de omstreden olympische spelen van 1936 in Berlijn drie gouden en een zilveren medaille haalde. De schrijfster dook in het verleden van Mastenbroek die als klein meisje leerde zwemmen in 'het luizenbad' aan de Schiedamsesingel en later onder toeziend oog van trainster Ma Braun haar meters maakte in het overdekte bad in Tuinderstraat.

Rotterdam vanuit de wolken : luchtfoto's 1950-1990 / fotograaf Bart Hofmeester ; tekst A. Hoogerwerf en H. Grootenhuijs. - Lekkerkerk : Uitgeverij Watermerk, 2020. - Signatuur XXXVI E 4
De Rotterdamse fotograaf Bart Hofmeester (1921-2001) was één van de pioniers van de commerciële luchtfotografie. Vanaf vliegveld Zestienhoven legde hij voor zijn bedrijf AeroCamera gedurende tientallen jaren Nederland van boven vast. Deze uitgave bevat luchtfoto's van Rotterdam ingedeeld in verschillende gebieden en gedurende diverse perioden.

Kralingen : 50 jaar Kralingen Holland Pop Festival 1970 / Marcel Koopman, Peter Sinke. Haarlem : In de Knipscheer, 2020. - 2e herz. uitg. Signatuur XXXVI D 15
Historicus/schrijver Peter Sijnke en dichter/musicus Marcel Koopman vertellen in deze uitgave over de geschiedenis van het festival en brengen de drie dagen uit juni 1970 opnieuw tot leven met een groot aantal foto’s, ooggetuigenverslagen en andere memorabilia.

  • De laatste havenbaron : Jacques Schoufour, maatschappelijk betrokken ondernemer in Rotterdam / Matthijs Dicke, voorw. Ahmed Aboutaleb. - Amsterdam : Boom, 2020. Signatuur XXXVI C 5
  • Vrijwel alle gedichten / Julius Anton Deelder. - Rotterdam : De Bezige Bij, 2020. Signatuur I B 82
  • De zin van het leven ben je zelf : het compromisloze bestaan van Jules Deelder / A. Slotboom. Meppel : Just Publishing, 2020. Signatuur XXXVI C 6
  • De Rotte is een natte droom : luchtige Rotterdamse gedichten in opdracht, bij inval of gelegenheid geschreven / R. Vroegindeweij, Rotterdam : Uitgeverij De Kogelvanger, 2019. Signatuur XIII B 94
  • Stel je eens voor, Rotterdam in brand / Ben Kahmann. Soesterberg : Aspekt, 2020. Signatuur XXVI F 8
  • Cocky : verzetsheldin uit Rotterdam / Michael Barziljaij. - Amsterdam : De Boekerij, 2020. Signatuur XXXVI B24
     

Nieuwe afbeeldingen online