Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-65. Adresboeken Rotterdam, 1921; p. 90. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1921
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
96
Jaar:
1921
Is onderdeel van:
H. v. Waayenborg, le secretaris, Wilgemstï. 30 i A. Fonteyn, 2e secretaris i H. C. de Goeij, le penningmeester C. (Faasen, 2e pemningmeeslter M. de Haas, commissaris P. A. F. van Hirtem, commissaris F. M. van Schoneveldt, commissaris öepöt „Zuid-Holland”, Depot van den Nederl. Bond van Schoenmakers-Patroons en Schom-winkeliers ( Schomwinkeliers ) Vereenigingen. Dag olijks oh Bestuur T. J. van Rossum, voorzitter W. vairn Keulen, secretaris, N. Binnenweg 396 J. Hanswijk, penningmeester Schoenmakers-Patroons Vereen. „Het oosten”. Bestuur F. J. van Rossum, voorzitter G. Stofregen, 2e voorzitter, Vinkenstraat 111 A. Kruger, le isecretarisi, Floxastraat 11 J, J. de Haan, 2e secretaris, Van Spaans'txaat 21 H. J. Zon, le penningmeester J. Kats, 2e penningmeester Kruchton, algem. adjunct, Aegidius straat 204 Schoenmakersvereenlglng „Het Westen”. Bestuur H. van Hulst, le voorzitter, Havenstraat 109 H. C. G. v. d. Leek, 2e voorz., Volmarijnstr. 142 M. Snelleman, le secretaris, Henegouwerlaan 73b Goudswaard, 2e secntearis, Van der Poelstraat 16 M. Spits, le penningm., Schietbaanlaan 77 L. Links, algemeen adjunct, Joost v. Geelstr. 53 Vereenlging van Rotterdamsche Patroons In het Dameshoedenbedrijf. R. H. Bartels, voorzitter, Jonker Fransstraat 136 A. Leons, secretaris, Binnenweg 80 C. H. Zwaan, penningmeesteresse, Hang 87 H. Hopster, Noordblaak 51 M. I. van Dam, Jonker Fransstraat 74 Jacq. Hartogs, Weste Wagenstraat 70 Bond van Ned. Fabrikanten en Handelaren In Slachtproducten. Boezem singel 46b. Bestuur Alex. Reens, voorzitter, Voorschoterlaan 127 H. Wolf, secretaris, Linnaeusstr. 49. Amsterdam J. A. mn Wailsum, penningm., L.Franik.'Str. 32 Behartiging van de belangen van de Handelaren • in Slachtproducten bij hunnen binnen- en buiten-> ( buiten> ) lands«hen Handel. Bond van Nederlandsche Schllderspatroons. Secretariaat: L. de Groot, Leuvehaven 63. Schllderspatroons-Vereen. „Lucas”. Afdeeling R’dam van den Bond van Nederl. Schllderspatroons. Secretariaat: Nieuw
• ' Nederl. Vereenlging van Werkgevers in het Kuipers- en Kistenmakersbedrijf. Secretariaat: Oostzeedijk 90, Stationsweg 48b. Bond van smeden-patroons in Nederland. Gevestigd te Amsterdam. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Dec. 1903. < 1567 leden. i Dagelijksch Bestuur L. E. Duport, president, Bussum Qtto de Vries, vice-president, Zwolle _ J. A. Contant, vice-president, Koudekerke ] M. Ritsema, commissaris, Appingedam J. P. Kooi, commissaris. St. Anna Parochie Algemeen Secretaris N. J. Oldendorp, J. J. Cremerplein 15, Amsterd. Rechtskundig Adviseur Mr. J. G. Stibbe, Amsterdam Technisch Adviseur Ir. J. A. Noë, Amsterdam E. T. Ingenieur Afdeeling Rotterdam Jac. Dortwegt, Goudschesingel 38 Jan Uitman, Baan 135 A. Bosman, Zuidhoek 167 F. G. Jacobs, Leuvehaven 119 C. J. den Held, Vasteland 13 H. Hogenbirk, commissaris', Bloem endaal Nieuwe Nederlandsche Coupeursbond. Afid eeli n g Rotte rd am J. Frank, voorzitter, Avenue Conoordia 46b D, Smit, secretaris, Speelmanstraat 86a M. Schenke, penningmeester, Nieuwstraat 26a Rotterdamsche Coupeursvereenlglng. Afd. v.d.,,Eersten Nederlandschen Goupeursbond” H. Jetten, le voorzitter, Scheveningschestr. 18b F. J. van Buuren, 2e voorzitter, Schevemsitr. 44a W. Keizer, le secretaris, Spoorsingel 40b H. Thijssing, 2e .secretaris, Dordrecht, Groemaiacfct 21 H. v. d. Molen, penningmeester. Proven.stf. 33b A. M. Boer, commissaris, Van Oldenb.str. 115b H. F. Verheij, commissaris, Rodenr.straal; 79 Kleermakersvereen. „Eendragt maakt Magt.” Nederl. Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de KI ©edin gin d ust rie Afdeeling Rotterdam Secretariaat: H. J. Anneveld, SpoorsingeJ 15 Schoenmakersvereenlglng „St. Crlspljn”. Bestuur H. J. Zon, le voorzitter C. G. Mooij, 2e voorzitter
Gevonden alinea's: 2