Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Ruim 700 jaar geschiedenis van stad en regio is toegankelijk voor bezoekers via onze studiezaal of online. Onze bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Steeds meer digitale en gedigitaliseerde informatie bewaren we in het e-depot. 

We zetten ons in om archiefbescheiden van de gemeente Rotterdam in goede en geordende staat te bewaren en te ontsluiten. Naast deze wettelijke taak zien we het als onze opdracht de geschiedenis van de stad te bewaren en zichtbaar te maken. De particuliere archieven, de bibliotheek en de collectie beeld en geluid documenteren de Rotterdamse samenleving in al zijn facetten en bieden daarom betekenis en verdieping aan bestuurlijke beleids- en besluitvorming die in de archieven van de gemeente en de regiogemeenten te vinden zijn. (tekst loopt door onder de video)

Archiefbewaarplaats van de stad Rotterdam
Het Stadsarchief bewaart de archieven van de gemeente Rotterdam. Ook dragen wij de zorg voor de overheidsarchieven van regiogemeenten zonder eigen archiefinstelling (Lansingerland, Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht) en de archieven van een aantal publiekrechtelijke instellingen (DCMR, Recreatieschappen en het Waterschap Hollandse Delta).

Volgens de Archiefwet 1995 zijn overheidsinstellingen wettelijk verplicht om hun bescheiden over te dragen aan een openbare archiefbewaarplaats. De overbrengingstermijn voor de archieven is maximaal 20 jaar. Vanaf dat moment kan iedereen de stukken raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen maken of laten maken. Sommige archiefstukken bevatten beperkingen op de openbaarheid op grond van bijvoorbeeld de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer (privacywetgeving). De termijnen van openbaarheidsbeperkingen zijn 20, 50 of 75 jaar.

Particuliere Archieven
Naast overheidsarchieven verwerft en beheert het stadsarchief ook archieven van particuliere archiefvormers, zoals Rotterdamse culturele organisaties, bedrijven, kerkelijke instellingen, politieke organisaties, sportclubs, particuliere personen en families, archieven van genootschappen en verenigingen. Deze particuliere archieven zijn afkomstig uit Rotterdam of de Rotterdamse regio of hebben betrekking op dit gebied.

Collecties
De Rotterdamse verzameling affiches, prenten, tekeningen, portretten, plattegronden (in het verleden 'de Atlas' genoemd) bestaat al sinds 1857 en is sindsdien uitgebreid met (digitale) foto's, dia's, negatieven, films en geluidsfragmenten. Deze collectie is inmiddels uitgegroeid tot een verzameling van ruim anderhalf miljoen documenten. Van oudsher bevatte de Atlas collectie voornamelijk Rotterdamse topografische en historische onderwerpen en portretten; later werden hier beelden van het alledaagse en maatschappelijk leven en bijvoorbeeld collecties van persfotografen aan toegevoegd.

Bibliotheek
De archiefbibliotheek vindt zijn oorsprong deels in de oude 'boekerij' die sinds 1604 was ondergebracht in de Laurenskerk en deels in de bibliotheek die vanaf ongeveer 1700 op het Rotterdamse stadhuis werd gevormd en ook in de handbibliotheek van het archief zelf. Publicaties die nu in de bibliotheek worden opgenomen hebben altijd betrekking op Rotterdam en de Rotterdammers of op de regiogemeenten. De bibliotheek bevat uiteraard boeken, tijdschriften en kranten en tijdschriftartikelen, maar ook een collectie reclamemateriaal en collectie programma's van culturele en maatschappelijke instellingen, een verzameling websites van en over Rotterdamse instellingen, personen en onderwerpen.

Bijdragen aan de collectie Rotterdam
Bent u in het bezit van archief- of beeldmateriaal dat deel uitmaakt van de geschiedenis van Rotterdam en zijn regio? En wilt u dit schenken aan het Stadsarchief? Lees meer over het aanbieden van materiaal.