Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1917

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-61. Adresboeken Rotterdam, 1917; p. 87. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1917
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
93
Jaar:
1917
Is onderdeel van:
87
Hoofdagentuur Erven Lucas Bols, Amsterdam
Rotterdamsche Coupeursvereeniging. Afdeel, v. den „Eersten Nederlandschen Cou-peursbond.” ( Coupeursbond.” ) T. F. J. van Flulssen, voorzitter, Noordsing. 162a FI. Kuiters, secretaris, Pijnackerplein 15b R. J. Brandt, penningmeester, Hugo de Groot-straat ( Grootstraat ) 129 PI. F. Verheij, commissaris, Noordmolenstr. 35a W. van Zwieten, commissaris, L.Verschuierstr.62a Secretariaat: Pijnackerplein 15b Kleermakersvereen. ,,Eendragt maakt Magt.” Afdeeling R’dam van den Nederlandschen Bond in de Kleeding-Industrie. Secretariaat: Jac. Bekkers, Kruiskade 43b H. Olthof, Goudschewagenstraat 2c Schoenmakersvereeniging ,,St. Crispijn”. Bestuur Ie voorzitter, C. G. Mooij, 2e voorzitter AI. J. H. Lausberg, le secretaris, Boekh.str. 36a PI. J. Zon, 2e secretaris H. C. de Goeij, le penningmeester H. W. Lukking, 2e penningmeester M. de Plaas, commissaris P. A. F. van Hirtem, commissaris F. M. van Schoneveldt, commissaris Bond van Schoenmakersvereen. „Eendracht maakt Macht.” Bestuur le voorzitter, PI. C. de Goeij, 2e voorzitter T. J. van Rossum, le secretaris, Oosteinde 19a PI. J. Zon, 2e secretaris M. Spits, le penningmeester A. C. Ouwejan, 2e penningmeester D. Moolenaar, commissaris Schoenmakersvereen. „Het Oosten”. Bestuur J. C. Vucht, voorzitter T. J. van Rossum, secretaris, Oosteinde 19a PI. J. Zon, penningmeester P. J. van Beers, commissaris J. Leeneman, commissaris Schoenmakersvereeniging „Het Westen”. Bestuur C. M. van Esch, le voorzitter A. C. G. v. d. Leek, 2e voorzitter B. C. J. Krook, le scretaris, Puntstraat 50 B. Goudswaard. 2e secretaris M. Spits, le penningmeester W. M. v. d. Poel, 2e penningmeester W. A. v. d. Jagt, algem. adjunct Vereeniging van Rotterdamsche Patroons in het Dameshoedenbedrijf. R. PI. Bartels, voorzitter. Jonker Fransstraat 136 A. Leons, secretaris. Binnenweg 80
C. H. Zwaan, penningmeesteresse, Hang 87 H. Hopster, Noordblaak 51 M. I. van Dam, Jonker Fransstraat 74 Jacq. Hartogs, Weste Wagenstraat 70 Bond van Nederlandsche Schilderspatroons. Secretariaat: L. de Groot, Leuvehaven 63. Schilderspatroons-Vereen. ,, Lucas”. Afdeeling R’dam van den Bond .van Nederl. Schilderspatroons. Secretariaat: Nieuwehaven 158a. L. de Groot, voorzitter, Leuvehaven 63 J. J. Tuynenburg Muys, secretaris, Nieuwehaven 158a Nederlandsche Stukadoors Patroons-Bond. Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 11 September 1902. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 27 April 1903, Staatsblad No. 97. Bestuur P. Jonkhoff, voorzitter, Heere Binnensingel, Groningen A. C. Elfring, secretaris, Z.O. Buitensing. 144-145, - Den Haag H. van Vreeswijk, penningm., Delftschevaart 26a Rotterdam Afdeeling Rotterdam. A„ Kneteman, voorzitter, Oostzeedijk 276 H. van Vreeswijk, penningm., Delftschevaart 26a M. van Riet, secretaris, Ger. Scholtenstr. 35 Bond van Sleeperspatroons en Goederen-vervoerders ( Goederenvervoerders ) te land, te Rotterdam. Secretariaat: P. W. Bliek, Voorhaven 17 Rotterdamsche Sleepers- en Voerlieden- Vereeniging. Secretariaat: Boompjes 106. J. de Vries, voorzitter, Rozenburgslraat 65c G. van den Bosch, secretaris. Boompjes 106 Rotterdamsohe Spekslagers Vereenlging. Nicolaas Jager, secretaris, Teilingerstraat 37a Coöperat. Vereen. ,,Rotterdamsche Huidenclub”. J. P. Nije, voorzitter, kantoor Pelgrimsstraat 5
I F. W. A. Austermöiier ■ CooSsingel 40 - Telef. 11401 IHÜÜR EN VERHUUR - - - I van VASTE GOEDEREN
1ÏSS±±1S: - Gebr. RIJKEN & DE LANGE
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer