Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1921

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-65. Adresboeken Rotterdam, 1921; p. 90. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1921
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
96
Jaar:
1921
Is onderdeel van:
90
Aan- en Verkoop van I MARKEN, FRANCS, enz. I Wisselkantoor „DE BEDRS” I Coolsingel 14 - Tel. 13431 - Noordblaak 5 E C ROTTERDAM
H. v. Waayenborg, le secretaris, Wilgemstï. 30 i A. Fonteyn, 2e secretaris i H. C. de Goeij, le penningmeester C. (Faasen, 2e pemningmeeslter M. de Haas, commissaris P. A. F. van Hirtem, commissaris F. M. van Schoneveldt, commissaris öepöt „Zuid-Holland”, Depot van den Nederl. Bond van Schoenmakers-Patroons en Schom-winkeliers ( Schomwinkeliers ) Vereenigingen. Dag olijks oh Bestuur T. J. van Rossum, voorzitter W. vairn Keulen, secretaris, N. Binnenweg 396 J. Hanswijk, penningmeester Schoenmakers-Patroons Vereen. „Het oosten”. Bestuur F. J. van Rossum, voorzitter G. Stofregen, 2e voorzitter, Vinkenstraat 111 A. Kruger, le isecretarisi, Floxastraat 11 J, J. de Haan, 2e secretaris, Van Spaans'txaat 21 H. J. Zon, le penningmeester J. Kats, 2e penningmeester Kruchton, algem. adjunct, Aegidius straat 204 Schoenmakersvereenlglng „Het Westen”. Bestuur H. van Hulst, le voorzitter, Havenstraat 109 H. C. G. v. d. Leek, 2e voorz., Volmarijnstr. 142 M. Snelleman, le secretaris, Henegouwerlaan 73b Goudswaard, 2e secntearis, Van der Poelstraat 16 M. Spits, le penningm., Schietbaanlaan 77 L. Links, algemeen adjunct, Joost v. Geelstr. 53 Vereenlging van Rotterdamsche Patroons In het Dameshoedenbedrijf. R. H. Bartels, voorzitter, Jonker Fransstraat 136 A. Leons, secretaris, Binnenweg 80 C. H. Zwaan, penningmeesteresse, Hang 87 H. Hopster, Noordblaak 51 M. I. van Dam, Jonker Fransstraat 74 Jacq. Hartogs, Weste Wagenstraat 70 Bond van Ned. Fabrikanten en Handelaren In Slachtproducten. Boezem singel 46b. Bestuur Alex. Reens, voorzitter, Voorschoterlaan 127 H. Wolf, secretaris, Linnaeusstr. 49. Amsterdam J. A. mn Wailsum, penningm., L.Franik.'Str. 32 Behartiging van de belangen van de Handelaren • in Slachtproducten bij hunnen binnen- en buiten-> ( buiten> ) lands«hen Handel. Bond van Nederlandsche Schllderspatroons. Secretariaat: L. de Groot, Leuvehaven 63. Schllderspatroons-Vereen. „Lucas”. Afdeeling R’dam van den Bond van Nederl. Schllderspatroons. Secretariaat: Nieuw
• ' Nederl. Vereenlging van Werkgevers in het Kuipers- en Kistenmakersbedrijf. Secretariaat: Oostzeedijk 90, Stationsweg 48b. Bond van smeden-patroons in Nederland. Gevestigd te Amsterdam. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Dec. 1903. < 1567 leden. i Dagelijksch Bestuur L. E. Duport, president, Bussum Qtto de Vries, vice-president, Zwolle _ J. A. Contant, vice-president, Koudekerke ] M. Ritsema, commissaris, Appingedam J. P. Kooi, commissaris. St. Anna Parochie Algemeen Secretaris N. J. Oldendorp, J. J. Cremerplein 15, Amsterd. Rechtskundig Adviseur Mr. J. G. Stibbe, Amsterdam Technisch Adviseur Ir. J. A. Noë, Amsterdam E. T. Ingenieur Afdeeling Rotterdam Jac. Dortwegt, Goudschesingel 38 Jan Uitman, Baan 135 A. Bosman, Zuidhoek 167 F. G. Jacobs, Leuvehaven 119 C. J. den Held, Vasteland 13 H. Hogenbirk, commissaris', Bloem endaal Nieuwe Nederlandsche Coupeursbond. Afid eeli n g Rotte rd am J. Frank, voorzitter, Avenue Conoordia 46b D, Smit, secretaris, Speelmanstraat 86a M. Schenke, penningmeester, Nieuwstraat 26a Rotterdamsche Coupeursvereenlglng. Afd. v.d.,,Eersten Nederlandschen Goupeursbond” H. Jetten, le voorzitter, Scheveningschestr. 18b F. J. van Buuren, 2e voorzitter, Schevemsitr. 44a W. Keizer, le secretaris, Spoorsingel 40b H. Thijssing, 2e .secretaris, Dordrecht, Groemaiacfct 21 H. v. d. Molen, penningmeester. Proven.stf. 33b A. M. Boer, commissaris, Van Oldenb.str. 115b H. F. Verheij, commissaris, Rodenr.straal; 79 Kleermakersvereen. „Eendragt maakt Magt.” Nederl. Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de KI ©edin gin d ust rie Afdeeling Rotterdam Secretariaat: H. J. Anneveld, SpoorsingeJ 15 Schoenmakersvereenlglng „St. Crlspljn”. Bestuur H. J. Zon, le voorzitter C. G. Mooij, 2e voorzitter
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer