Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
2 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-05. Adresboeken Rotterdam, 1838. Voorwoord
Titel:
Register van rijks en stedelijke ambtenaren : inhoudende alles wat betrekking heeft tot den koophandel, de reeders, zeehandelaren, zee-, Rhijn- buiten- en binnenvaart, stoombooten-, postwezen en diligence-diensten… grossiers, enz. : alsmede beroepen en bedrijven, de regterlijke- en militaire magt, en al de namen, woonplaatsen, wijken en nommers, der binnen deze stad gepatenteerde inwoners, in alphabetische orde gerangschikt
Hoofdstuk:
Voorwoord
Blad:
8
Jaar:
1838
Is onderdeel van:
VOORBERIGT. Wij hebben de eer onze geëerde Stadgenooten in deze bladen aan te bieden het Werk , getiteld: Register van Rijks en Stedelijke Autoriteiten en Ambtenaren, benevens al de Gepatenteerde Inwoners dezer Stad. Ofschoon eene vroegere uitgave ware beloofd, is onder het bewerken gebleken, dat zulks niet wel doen-lijk ( <i> doenlijk</i> ) ware ; dewijl men verlangde iets van dien aard te bezit-ten ( <i> bezitten</i> ) dat Volledig was. t— Wij gelooven dan ook hierin wel ie zijn geslaagd, en vertrouwen dat deze Volledigheid eene genoegzame verschooning zal vinden voor de ver-traging ( <i> vertraging</i> ) in deze. Dewijl er geene moeite noch kosten zijn ge-spaard ( <i> gespaard</i> ) , om te verkrijgen, wat met het algemeene be-lang ( <i> belang</i> ) van eiken Ingezetenen in verband stond, of nuttig en noodzakelijk werd beschouwd, durven wij dan ook gerustelijk vertrouwen dat hetzelve aan de meeste onzer Stadgenooten, en aan de verwachting van belanghebben-den, ( <i> belanghebbenden,</i> ) zal voldoen. — Wordt er tot de zamenstelling van zoodanig een Register veel juistheid vereischt, ook geene moeite is ontzien , om dit op te sporen, daar, waar wij vermeenden het zeker te zullen vinden, dat evenwel ech-ter ( <i> echter</i> ) niet altijd het geval ware, en het is ook daaraan toe te schrijven, dat men enkele misstellingen of andere on-juistheden ( <i> onjuistheden</i> ) zal ontdekken, (waarvoor wij zeer nederig verschooning vragen). Evenwel neemt dit niet weg de verpligting die op ons rust, om voor zoo veel gegevene
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-05. Adresboeken Rotterdam, 1838. Voorwoord
Titel:
Register van rijks en stedelijke ambtenaren : inhoudende alles wat betrekking heeft tot den koophandel, de reeders, zeehandelaren, zee-, Rhijn- buiten- en binnenvaart, stoombooten-, postwezen en diligence-diensten… grossiers, enz. : alsmede beroepen en bedrijven, de regterlijke- en militaire magt, en al de namen, woonplaatsen, wijken en nommers, der binnen deze stad gepatenteerde inwoners, in alphabetische orde gerangschikt
Hoofdstuk:
Voorwoord
Blad:
9
Jaar:
1838
Is onderdeel van:
V00RBER1GT. opgaven, inlichtingen en andere medewerkende hulp open-lijk ( <i> openlijk</i> ) onzen dank te betuigen. Het zoude echter te ver-metel ( <i> vermetel</i> ) zijn, om, in weerwil van dat alles , dit ons Werk voor volkomen te willen doen doorgaan; niemand is welligt meerder overtuigd dan wij zelven van het tegen-deel, ( <i> tegendeel,</i> ) maar dit weten wij ook, dat een verstandig beoor-deelaar ( <i> beoordeelaar</i> ) te wel bewust is , dat, bij zóó veel verschei-denheid ( <i> verscheidenheid</i> ) , het bijna ónmogelijk is om geenc misslagen te begaan, en zoo iets nimmer die juistheid kon ver-krijgen ( <i> verkrijgen</i> ) , voor en aleer het onder het oog vcrschijnde van al de daarin voorkomende betrekkingen. — Het is dan ook om op genoemde redenen,' dat wij bij deze zeer vriendelijk verzoeken aan alle Personen, Administra-tien, ( <i> Administratien,</i> ) of in welke betrekkingen ook geplaatst, de ont-stane ( <i> ontstane</i> ) misstellingen op te geven ; zullende met den mees-tol ( <i> meestol</i> ) dank alles worden aangenomen wat men ons ten de-zen ( <i> dezen</i> ) aanzien ter verbetering gelieve op te geven of ken-baar ( <i> kenbaar</i> ) te maken, ten einde zulks bij eene nieuwe uitgave te verbeteren. Hebben wij getracht te voldoen aan den geuiten wensch , dat in de behoefte van zoodanig Register voor deze Stad wierd voorzien, dan vertrouwen wij ook op de goedgunstige medewerking onzer geëerde Stadgenooten , in w-ier gunst wij ons aanbevelen. ROTTERDAM, DE VERZAMELAARS. Jamt ar ij 1838.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS