Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
4 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856. Nagekomen en verbeterde adresssen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Nagekomen en verbeterde adresssen
Blad:
122
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
De Nedcrïandsche Zee-ver zeker ing- Maatschappij. De Hollandsche Assurantie-Maatschappij. Kantoor Wijnstraat, 2. 108. A. N. Zijnen, gevobnagtigde. Reeders. De Cock, TIop en van Wijngaerdt, Hartog en Glazener. J. C. Offers Azn. (niet Kaas Offers en Criellaert). commissionairs. Boomer en Luttenberg, vervalt en is thans Gebr. Luttenberg en C°. Makelaars. In Assurantie: J. van der Leenw, A. C. van Kossem. In katoen en manufacturen: abusief daarbij vermeld J. N. van Houten en J. N. van Houten J ! r. In schilpad en paarlemoer: C. J. de Lange, J. T. Wischerhotf, Cargadoors. Dc firma W. I*. Knaepen en C°. is thans Hudig cb Pieters. Agenten van Rnitenlandsehe lunzen. Abusief daarbij vermeld J. T. Witkamp. Expediteurs. Boomer en Luttenberg vervalt en is thans Gebr. Lut-tenherg ( <i> Luttenherg</i> ) en C°. en Boomer en C°-, Pasché en Dijkmans is thans Dijkmans en C°. Maatschappij tot nnt der Zeevaart. Dc raad van toezigt is geheel vervallen. D. Keus, president (niet Keijs zie fol. 16). \ederdnitsche Hervormde Gemeente. Leden der gemeente-commissie: Mr. A. Bakker. Jhr. Mr. F. W. A. Beelaerts van Blokland, Mr. J. A. M. Bichon van IJsselmonde, lis. Blom, II. F. L. Chabot. Jhr. A. L. Coenen, Mr. A. A. Gevers Dejnoot, J. F. Hoffman, L. B. Ledeboer, Mr. R. A. Mees, Jb. Moll. Hz., Mr. II. T. Prins (stond niet volledig vermeld, zie fol. 16). Engelsche Episcopale Gemeente. O. C. Broedelet voorzanger, moet zijn W. Roberts. Vereeniging van de Dnitsche innere mission te Rotterdam. Bestuur: P. II. Guntelmann, president P. L. H. Kruijff. penningmeester. M. Retemeijer, secretaris. C T. A. Schuster. Godsdienstoefening des Zondags voormiddags ten 94- ure, in dc zaal in de Bierstraat. C. T. Ostertag, predikant. Bijbellezing Zondags avonds 8 ure, Oppert 6. 18. „ donderdags „ „ „ „ Zondagschool des namiddags 2 ure, Oppert 6. 186. en Bijbellezing voor jonge lieden, des Woensdags avonds 8 ure, Oppert 6. 186. De Vereeniging van de VT. Elisabetli, tot bezoek van arme zieken. Oppert, in het gebouw de
Gemeente-Restnnr. Bureau voor de plaaiseljke financiën, A. Trostorff, hoofd-ambtenaar, chef van 't bureau; levens secretaris der commissie van financiën. (Het curcijf gedrukte was vergeten). Bureau der fabricage. A. Vcrsfelt, hoofd-ambtenaar, chef van ’t bureau, met den titel van boekhouder; tevens secretaris der commissie van plaatselijke werken enz.; G. Laurcntius . 1 ste klerk , tevens belast met de werkzaamheden van magazijnmeester en opzigter der verlichting Giet curcijf gedrukte was vergeten), C. Voorrips Cz., klerk, moet zijn A. C. Voorips Cz., J, C. H. van der Loo, klerk, moet zijn P. C. H. van der Loo. Dienst der plaatselijke werken. C. W. Kamans, wed. R. Brandse (niet Brans, zie fol. 2). Brandweer. 3de wijk, 2de kwartier, J. J. Nieuwkamp , brand-meester, ( <i> brandmeester,</i> ) vervalt, komt in de plaats J. van Kempe Valk. 9de wijk, M. G. Groshans, brandmeester, vervalt. Deze vacature is nog niet aangevuld. Plaatselijke bekistingen. R. Frcscarode, controleur van de comptabiliteit (niet actieve dienst), A. J. Baelde, controleur'van de actieve dienst (niet comptabiliteit). Ziekenhuis , aan de Hoogstraat. Moet zijn: Ziekenhuis voor aan Syphilis lijdende vrouwen. Zeevaartkundige school. Dit behoort nu te zijn als volgt: Inrigting tot het examineren van varenslieden en Zeevaartkundige school. Commissie van bestuur. F. J. Plate, president. H. van Rijckcvorsel, J. R. Veder, P. dc Boer, leden. J. P. A. Framyois, lid en secretaris. Dr. P. van Galen , D. Keus, examinatoren bij de inrigting tot het examineren van varenslieden. Dr. 1’. van Galen , lector in de wis- en zeevaartkunde hij de zeevaartkundige school. G emecnte-scholen. Istc tnsschenschool B, in de Varkenstceg. B. de Regt, hoofd-ondencijzer. Gevangenis voor jeugdige veroordeelden en huis van arrest. Z. Beijll Bz., directeur voor den arbeid, vervalt, in diens plaats is benoemd W. J. Jung. Rijks-Eiif repot. C. J. Coeland , loqfd-commies , naar elders vertrokken en in zijne plaats is benoemd C. vaa Raaij. Co
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 128. Nagekomen en verbeterde adresssen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Nagekomen en verbeterde adresssen
Blad:
123
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Rederijkerskamer: Tlicspis. Bestuur: P. J. van der Palm, president. H. Sebemmer Lelijvelt, vice-president. W. C. Wijnmalen, secretaris. P. van der Sprong, penningmeester. A. K. J. van Riju-bach, ( <i> Rijubach,</i> ) G. II. van der Gocs Cz., J. C. van Kesteren , J. Speenhoff, commissarissen. liet Letterkundig Genootschap: Door vriendschap werkzaam gebleven. Bestaat niet meer maar is leruggcbragt tot de oude spreuk: Door vriendschap werkzaam. Maatschappij tot liet Fabriceren van t>uaiiinc. A. T. de Wild en J. J. Kortman, directeuren. W. S. Burger Wz., Mr. G. J. de Haas, Mr. J. D. Musquotier, commissarissen. Bijzondere school der 1ste klasse in de 1 Vijnbrugstraat, 1.455. Commissie van bestuur: W. F. Baron van Reedc van Oudtslioorn , J. Voorhoeve HCz., Dr. P. L. H. Kruijff, E. Piaget en Mr. M. Bichon van LIsselmondc. Hoofd-onderwijzer: A. van den Brie!. Bijzondere school der 1ste klasse in den Oppert , 6. 186. Commissie van bestuur: W. F. Baron van Keedc van Ontshoorn , J. Voorhoeve HCz., Dr. P. L. II. Kruijff, E. Piaget en Mr. M. Bichon van IJsselmonde. Hoof d-ondenvijzer : A. Meijer. Ketterdainsclie Vcreeiiiging voor Gymnast ie en Zwemscholen. Bestuur, zie bladz. 23. E. Meinhardt, directeur. Op bladz. 4 staat , als Regentes voor de Meisjes Werkscholen: Mej. A. C. van Dam, moet zijn: Mcj. 0. C. Schröder Visser. Op bladz. 18, bij het Zangkoor der Steigerkerk, is vergeten: J. A. M, van Bcrkel. —— Aalbers (A.), Goudsche weg, 13. 572 (niet Prinsen-straat, ( <i> Prinsenstraat,</i> ) 9. 271 , zie bladz. 25). Achenbach (J.), slations-chef bij de Ned. Belg, spoorweg. Veerkade, 15. 822 {nietkantoorbed. bij de Belg. spoorweg-maatschappij, ( <i> spoorwegmaatschappij,</i> ) zie bladz. 25). Adelerhof (H. J.), broodbakkerskn. Saladekade, 13. 104 {niet Janvanloonslaan, 13. 6G1 , zie bladz. 25). Aken (L. van), schoorsteenveger. Hecrenstraat , 9. 68 {niet Prinsenstraat, 9. 137, zie bladz. 25). Andrc (F.), timmermanskn. Hang, 4. 40 (mei Vest, 10. 664, zie bladz. 26). Baaien (S. van),
Blocmcndaal (W. P.), hoofdonderwijzer. Nicuwstraat, 5. 245. {niet Baan, 3. 681 , zie bladz. 32). Blokhuijzen (D. Vis), commissionair. Geldersche kade, 2. 5 1. (was in een verkeerd alphabet ingevoegd, zie bladz. 109). Blommekooper (PI.), koopman in zuur. Peperstraat, 5. 75 {niet Peterstraat, z e bladz. 32;. Blum (A. G.), inspecteur van politic. Botcrsloot, 9. 532 {niet Pompenbnrg 8. 411, zie bladz. 32). Boel (Curnelis) , aannemer van publieke werken. Schie-kude, ( <i> Schiekude,</i> ) 14. 490. Bon en C°. (T. tapijtenmagazijn. Hoofdstoeg, II. 124. Hongaars (A.), kantoorbediende. Spui, 7. 172 {niet 1ste Botcrsloot, 9. 549, zie bladz. 33, Boogaers (A.), particulier. Nieuwe haven, 12. 351 (zie bludz. 33;, vervult. Boom (H. W. J kantoorbediende. Leuvehaven, 3. 305 {mei W. J. Boom, Oostmolcnstraat, 12. 316, zie bladz. 33). Boot (.1. Moes), agent van een Engelsche levensverzekering maatschappij. 1ste Lombardstraat, 8. 143. Bosboom (P.;, winkelier. Galerij, 6. 87 {niet Lange frankenstraat, 10. 513, zie bladz. 33). Boshamcr (J. W.), kunstschilder. Weste wagenstraat, 5. 487 {nut Pompciiburg, 5. 487, zie bladz. 34). Bouwcns (S.j, kerkenknechl {niet sjouwer). Rivicrvisch-markt, ( <i> Rivicrvischmarkt,</i> ) 7. 123 zie bladz. 34). Brandse (wed. R,), particuliere. Nieuwe markt, 9. 438 {niet Korte paiinekoekstraut, zie bladz 35). Breukelman (M. en C. W.), makelaars. Kantoor: Juffcr-straat, ( <i> Juffcrstraat,</i> ) I. 274 {met,]. IJ. en M. Breukelman, zie bladz. 36). Broedelet (G. P.) , heel- en vroedmeester. Istc Lombard-straat, ( <i> Lombardstraat,</i> ) 8. 149 {niet Steiger, 7. 157 , zie bladz. 36). Bruggen (J. L. ter), schipper Ier koopv. Lombardstraat, 8. 184 {niet J. L. ter Brugge, zie bladz, 36;. Bruggen (W. ter), kleermaker. Sehicd. dijk, 3. 99. Bruggen (J. C. ter), winkelier. Leuvehaven, I. 223. Bruggen (W. A. ter), kanloorbed. en reed er. Schied. dijk, 3. 108. Bruggen (J. ter), tuinmanskn. 2de Lomb. brug, 8. 163. (Allen op verkeerd alphabet, zie bladz. 103). Bruijn (Mr. J
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 129. Nagekomen en verbeterde adresssen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Nagekomen en verbeterde adresssen
Blad:
124
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Hooglandt (Th. P. A. Palairet), commies bij de Holl. ijzeren spoor weg-maatschappij. Spoorwegterrein , 14. 560. (niet T. P. A. HooijJandt, zie bladz. 60,. Hoop (A. de Wit van der;, handelaar in kof Jij en thee. 1ste Boterslooi, 9. 546 <niet handelaar in tabak , thee, kruideniet swaren , commiss. in effecten en particuliere assuradeur , zie bladz. 60;. Hoop (J. van der;, ku/enkoper. Kantoor: Nieuweh, Hoop en Zoon (de firma van de wed. L. B. de Wit van der;, handelaren in effecten. 1ste Lombardstraat, 8. 101 (niet de firma van de wed. L. B. de Wit van der Hoop. handelaren in effecten , zie bladz. 60). Horst 1’. A. Steenwijk van der;, schrijnwerker. Mannen-laan, ( <i> Mannenlaan,</i> ) 13. 363 (/uetGoudsehe weg, 13. 78 1, zie bladz. 61;. Houten (C. G. Schntze van;, agent Boompjes, 1. 103. v was in een \erkeercl alpbabct ingevoegd, zie bladz. 96 Hoijer (T.;, commies der posterijen. Steiger, 7. 157 (niet Hoofdsteeg, 11. 123, zie bladz. 61). Hoynck van Papendrecht (Mr. J. W.;, adookaat. Gelder-sehe ( <i> Geldersehe</i> ) kade, 2. 193 (niet Mr. P. C. Hoijnck van Papen-dreclit, ( <i> Papendreclit,</i> ) zie bladz. 61). Hudig en Pielers, cargadoors , Boompjes , 1. 10S. Hudig v Perrand Whaley en Jan;, administrateuren. Kantoor: Wijnhaven, 2. 195 (niet Ferrand, Whalley en Jan Hudig, agenten van Lloyds , zie bladz. 47;. Pudig (P .) , assuranlie-makelaai. Kantoor : Boompjes, 1. lüa {niet Wijnstraat, 2. 67, zie bladz. 61). Hunnink (P.), winkelier. Janvanloonslaan, 13. 661 (niet Saladekade, 13. 194, zie bladz. 61;. Iseubeck (J. A , koekbakker. Hoofdsteeg, 11. 1 '3 (niet Isenbeek, zie bladz. 62). Iscnlieek ( wed. J.) particuliere. Hoofdsteeg, 11. 103 (zie bladz. 62), vervalt. Jansen J. J.;, schoenmaker. Botersloot, 9. 535 (niet Vierwiudeustraat, 5. 590 , zie bladz. 62,. Julien, nu de Roos, winkelier. Kleine draaisteeg, 11. 10 (niet Julien, nee de Roos, zie bladz. 64;. Kerkduif Az. (H. C.), commiss. in effect. Hoogstr. 5. 354 (yuetNieuwe haven, 12. 163. zie bladz. 65;. Klaveren (H.
Crevecocur (B.), kanloorbed. Goudsche weg, 13. 655. Dam (van; cu lianegraaff. makelaars. Zuidblaak, 2. 39 {niet F. en W. van Dam, zie bladz. 41;. Dam (W. A. van), Ideer maker sten. Lombardsche brug, 8. 161 (niet Breedstraat, 1 U. 430, zie bladz. 41). Delfos (F. C.j , onderwijzer. Groote wijnbrugstr., 1. 453. Dieters (D. M.;, sc/ieepmakerskn . Keizerstraat, 2. 333. (niet Oostsingel, 13. 507, zie bladz. 42;. Direkx (F. J.j, pholograaph. Kromme hang, 2. 426. Dirkx (F. J.;, kleermak. en .Kromme hang, 2. 426, zie Dirkx (F. B.;, particuliere, 42;, vervalt. Dormael (Th. M. van), kantoorbediende. Steiger, 0. 49-1 (niet Th. M. van Dormael Koelewijn, winkelbediende. zie bladz. 67). Dormael Koelewijn (J. E. van), modiste. Steiger, 9. 49 t (niet J. F. Koelewijn , zie bladz. 67). Dunlop (S.), directeur der Rott. (jarancine-Jabriek. Slagt-vcld, ( <i> Slagtvcld,</i> ) 14. 553. Duijm (H. v. Ameijden v.), schilder. Tarwenakker, 1.205. Duijm en Co. (H. van Ameijden van), verwwarenverk. Tarwenakker, 1, 205. Duijm (D. van Ameijden van), timmerman en architect. Leuvehaven , 3. 15. Duijm(A. v. Ameijden x.'),kaarsenm. Leuvebrugst., 3. 251. Duijm (A. v. Ameijden v.), particid. Westcrstr., 15. 709. (Allen op verkeerd alphabet, zie bladz. 26;. Dijkmans (J.), convooilooper. Scheepmakershaven , 1. 496 (niet Glashaven, 1. 335). Ebbeler (J.), oud-onderwijzer. Tuinderslaan , 15. 66. Ebbeler (A. E.), modenaaister. Kromme hang, 2. 435. Eichelsheims (wed. J. C. 11.), particuliere. Steiger, 5. 329 (niet wed. Eichelsheim , zie bladz. 45). Eichelsheim (wed. J. C. H.), particuliere. Schiekade , 14. 546 (zie bladz. 45, vervalt. Ellinckhnijsen (A. C. W.), wijnhandelaar en consul van Spanje en Raima. Glashaven, 1. 347 (niet A. C W. H. Ellinekhaijaen. Boompjes, I. 191 , zie bladz. 45). Engelvaart (.1.;, inspecteur van politie. Ylasmarkt, 5. 333 (zie bladz. 46;, vervalt. Fehr (L. , koopman en consul van Turkije. Consulaat: Wijkstraat, 2. 112. Frcni (F. J.), kantoorbediende. Goudsche weg, 13. 733 (niet Groene
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 130. Nagekomen en verbeterde adresssen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Nagekomen en verbeterde adresssen
Blad:
125
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Mispclblom en Co. (B. A.), veedors. Kantoor : Boompjes, I. 47 (niet Baan, 3. 214, zie bladz. 79). Moerman (E. H.), bediende. Haagsche veer, 6. 408 f niet Doel water, zie bladz. 79). Moll (Mr. P. L.), adookaat. Korte hoogstraat , 5.307. Moorscl CA. P. M.), commissionnair. Goudsche singel, 13. 809 (zie bladz. 79), vervalt. Naas (A. A.), particuliere. Oppert, 6. 63. Keef (J. de), particuliere. Warmoezierslaan, 13. 604 (niet Janvanloonslaan, 13. 669, zie bladz. 81). Neijeensas (J .), geëmpl. ter secretarie. Lombardstr., 8. 184. Neijeensas (W.), winkelier in manufacturen. Oppert, 6. 173 (niet Nijcensas, zie bladz. 81). Neijeensas (J. D.), geëmpl. aan de bank van leening. 2de Lombardstraat, 8. 184 (niet M. F. Neijeensas, zie bladz. 81). Nierstrasz (J. L.), chef ter plaats, secretarie. 1ste Lom-bardstraat, ( <i> Lombardstraat,</i> ) 8. 142 (niet ambtenaar. 2de Lombardstraat, zie bladz. 81). Ockers (P.), ambtenaar. Weenaplcin , 14. 317 (niet Goudsche weg, 13. 570, zie bladz. 82). Oerder (F. J. W.), kantoorbediende. Oppert, 6. 74 (niet J. J. W. Oerder, zie bladz. 82). Pasteur (W. C.), fabrijkant. Nadorstlaan, 15. 73 (niet Boschland, 13. 18, bladz. 85). Philippeanx (J.), wollennaaisler. Weste wagenstraat, 5. 506 (niet Hang, 4. 2»). Pleijte (C. H.). koopman in papier. Hoogstraat, 9. 519 (niet Nieuwe haven , 12. 309, zie bladz. 86). Plugge (J.) , controleur bij ’s rijks entrepot. Schicd. singel, 15. 61 Ok (niet J. Pluggen, Glash., 1. 348, zie bladz. 86;. Pols (Mr. J.), regter. Hoogstraat, 5. 378. Pull (W. C.), ambtenaar. Einde kruiskade (niet Boschje, I. 1 001 b , zie bladz. 88). Raaij (C. van), hoofd-commies van ’s rijks entrepot. Binnen-weg ( <i> Binnenweg</i> ) , 15, 603. Reekers (F. J. M. C.), winkelier. Korte spaanschc kade, II. 23. 'niet Noord blaak, 2. 302, zie bladz. 88). Keuchlin en J. N. de Cock, reeders. Kantoor: Bierhaven, 1. 414 (zie bladz. 89), vervalt. Keuchlin en J. N. de Cock (M.), agenten een er slecpstoom-boot-maatschappij. ( <i> slecpstoomboot-maatschappij.<
Scott en C°., reedcrs. Lenvehaven, 3. 283. Seepcrs Jr. (J.), geëmpl. aan de tresaurie. Karnemelks* haven, 13. 1057 (niet 13. 1047, zie bladz. 97). Sitton (J.), schoolonderwijzer. Oostsingel, 13. 507 (niet Torenstraat, 7. 185, zie bladz. 97). Smits (J. D.), hoofd-onderwijzer. Lange frankenstraat, 10. 519 fzic bladz. 98), vervalt. Stoop (P. C.) , landmeter. Bocrenvischmarkt, 7. 42. Stuiver (J. H.), koopman Schotsche dijk, 3. 42C (niet Schiedamsche dijk, 3. 390, zie bladz. 1021. Suringar en C°.. garancinafahrjk. Pubrijk: Maaslaan , 15 3 (zie bladz. 102;, vervalt S wijn dregt (W. II. Montauban van), makel. Zuidbl., 2. 21. 3 wijn dregt (F. N. en W. II. Montauban van), makelaars. Kantoor: Wijnhaven, Punt, 1. 476, Swijndregt (F. Montauban van), commissionair. Schie-kade, ( <i> Schiekade,</i> ) 14. 367. Swijndregt (F. J. M. Montauban van), commissionair. Geldersche kade, 2. 54. Swijndregt (W. B. Montauban van), kantoorbediende. Crispijnlaan, 15. 110. Swijndregt (J. M. E. Montauban van) , particuliere. Oost-molenstrnat ( <i> Oostmolenstrnat</i> ) ,1 1. 230. Swijndregt (wed N. Montauban van), particuliere. Hoog-straat ( <i> Hoogstraat</i> ) ,10.108. Swijndregt INI. Montauban van), kunstsch., Hang, 4. 4. Swijndregt (wed II. Montauban van), particuliere. Maas-laan ( <i> Maaslaan</i> ) , 13. 54. Swijndregt (J. P. Montauban van), boekhouder. Boom-gaardslnan, ( <i> Boomgaardslnan,</i> ) 15. 451. Swijndregt (F. N. Montauban van), makelaar. Wijnb;, Punt, 1. 476. (Allen op verkeerd alphabet, zie bladz. 79). Taskcn (, I. H.), opzigter aan den Iloll. ijzeren spoorweg. Spoorwegterrein , 14. 560 (zie bladz. 103), vervalt. Uitdenboogaard (A. W.), geëmplojeerde ter secretarie. Korte goudsche wagenstraat, 11. 425. Veddcrs (II. J.), schrijmverker. Binnenweg, 15. 382. Venenbos (J.), brievenbesteller. Groenendaal, 12, 373 (niet 12 , zie bladz. 107). Verburgh (G. J.) , particulier. Schielands hooge zeedijk , 13. 83 (niet Oppert, 6. 35, zie bladz. 107. Verdu (Hub. C.) , ingenieur der Rotterd. ga
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS