Verklaring aktesoorten

A

Arbitrage: uitspraak in een geschil door arbiters
Attestatie of verklaring: verklaring omtrent een feit(-en), of een toedracht; een formele verklaring die moet dienen als getuigenis


B

Beroep of appel: het zich wenden tot een hogere rechtbank om herziening van een vonnis
Bestedingsovereenkomst: overeenkomst over uitbesteding van kinderen, teneinde hen een vak te laten leren, dan wel door een ander op te laten voeden gedurende een bepaalde periode
Bestek: nauwkeurige beschrijving van een (bouw)werk
Bevrachtingsovereenkomst: contract voor het vervoeren van goederen
Boedelinventaris: overzicht van geld en goederen die in een pand aanwezig zijn
Boedelrekening: verdeling van de erfenis
Boedelscheiding: akte betreffende verdeling van gezamenlijke goederen onder verschillende gerechtigden
Borgstelling: borgtocht, zekerheidsstelling, borg, garantie, waarborg


C

Compagnieschap of ontbinding daarvan: (beëindiging van) een partnerschap/samenwerkingsverband
Curatele stelling: vonnis waarbij een persoon (curandus) en het bewind over zijn goederen aan een ander (curator) worden opgedragen


D

Diverse akten: o.a. verklaringen van betaling, besteding, bouwaanvragen


G

Goedkeuring: overeenstemming/bevestiging over gemaakte afspraken


H

Huwelijksbeloften: verklaringen van huwelijksbeloften en ontbindingen hiervan
Huwelijkstoestemming: verklaring van voogden dat zij toestemming geven voor het huwelijk van de kinderen die onder hun voogdij staan
Huwelijksvoorwaarden: contract van huwelijksvoorwaarden


I

Insinuatie of aanzegging: laatste waarschuwing alvorens een proces in gang wordt gezet


K

Kwitantie: ondertekende verklaring van een schuldeiser dat de schuldenaar zijn schuld heeft voldaan


M

Machtiging: schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van een bepaalde taken, of het betalen van een bepaalde bedrag


O

Ondervraging: schriftelijke uitwerking van een opname van een verklaring
Overeenkomst: o.a. betalingsovereenkomsten, pachtovereenkomsten


P

Pacht: verklaringen/overeenkomsten van huur/verhuur van landeigendommen
Protest: verklaring dat acties die door een ander zijn ondernomen en eventuele gevolgen daarvan niet geaccepteerd worden


S

Schadevergoeding: overeenkomst over het vergoeden van veroorzaakte schade (materiaal, lichamelijk etc.)
Schenking: schriftelijke bevestiging van een uit te voeren donatie
Schuldbekentenis: schriftelijke bevestiging van schuldenaar dat hij/zij een bepaald bedrag verschuldigd is aan genoemde persoon


T

Taxatie: op schrift gestelde verklaring van een waardebepaling
Testament: herroepbaar document waarin erfgenamen en nalatenschap worden vastgelegd
Transport: eigendomsoverdracht van een onroerend goed, bijvoorbeeld een stuk land


U

Uitkoop: overeenstemming over bijvoorbeeld uitkopen van iemands aandeel in een pand of aandeel in een testament
Uitsluiting van boedelbeheer: verklaring dat een bepaalde partij zich niet mag bemoeien met het beheer van een boedel


V

Veiling: akte van openbare verkoop van bijvoorbeeld een huis
Verdeling van goederen: akte van overeenkomst over verdeling van goederen
Verhuur: akte van overeenkomst over verhuur van bijvoorbeeld een huis
Verkoop: akte van verkoop van bijvoorbeeld een huis
Verwerping: afwijzing van bijvoorbeeld een erfenis of toegewezen gelden en goederen
Verzekering op schip en lading: vervoersovereenkomst, verzekering
Verzoekschrift: schriftelijk verzoek aan de rechtbank
Voogdij: akte met betrekking tot benoeming of beëindiging voogdij
Vrijwaring: waarborg of bescherming


W

Weddenschap: akte van overeenkomst over een weddenschap
Wisselprotest: ambtelijke verklaring, dat een wissel bij aanbieding niet geaccepteerd of op de vervaldag niet betaald werd