Op 7 maart heeft wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale inclusie) de Canon van Rotterdam gepresenteerd op de Montessori Mavo in Rotterdam Noord. De Canon van Rotterdam is gemaakt voor het Rotterdamse onderwijs en sluit aan bij het onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wethouder Achbar: ‘Door de koppeling met de landelijke Canon kunnen docenten de nationale geschiedenis tastbaar maken aan de hand van Rotterdamse voorbeelden. Migratie is daarvan een belangrijk onderdeel. De Canon laat óók zien wat Rotterdam heeft bijgedragen aan de landelijke geschiedenis.’ 

Uitgangspunten en samenstelling

Naar aanleiding van de motie ‘Canon van Rotterdam’ uit 2020 van Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren), is een werkgroep samengesteld die bestaat uit: Archeologie (BOOR), bureau Monumenten en Cultuurhistorie, Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam. Deze werkgroep heeft besloten om de Rotterdamse Canon aan te laten sluiten bij de Canon van Nederland. 
De Rotterdamse vensters (onderwerpen) zijn in veel gevallen een vrije vertaling van de landelijke onderwerpen. De Canon is getoetst door deskundigen uit de geschiedwetenschap, historische verenigingen, erfgoedinstellingen én docenten uit het primair en voortgezet onderwijs.
 

Inhoud

Bij de invulling van de Canon van Rotterdam is gekozen voor onderwerpen die in het verlengde liggen van de landelijke canonvensters, maar ook een verhaal over de stad vertellen.  Zo staat tegenover jager-verzamelaar Trijntje in de Canon van Nederland, in de Rotterdamse versie een venster over de prehistorische pijlpunten die ooit op de Maasvlakte zijn gevonden. 
Op dezelfde manier besteedt de Canon van Rotterdam aandacht aan het koloniale verleden. Het landelijke venster over slavernij heeft hier zijn tegenhanger in een verhaal over het achttiende-eeuwse slavenschip Willem & Carolina. En waar de landelijke Canon de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië centraal stelt, richt de Rotterdamse Canon de blik op de Lloydkade, de plek waar mensen aankwamen uit voormalig Nederlands-Indië.
Waar beide Canons van elkaar verschillen is dat in de Rotterdamse versie meer plaats is ingeruimd voor het thema migratie. Het thema migratie speelt door de eeuwen heen een belangrijke rol in Rotterdam. Dat heeft zich onder meer vertaald in vensters over Zuid-Nederlanders die zich in de Tachtigjarige Oorlog in Rotterdam vestigden, maar ook in een venster over de Chinese gemeenschap op Katendrecht. Verder uiteraard aandacht voor iconen zoals Erasmus, Deelder en de Euromast. Daarmee is het een mix geworden van bekende én minder bekende personen, plekken, gebeurtenissen, voorwerpen en immaterieel erfgoed die een rol hebben gespeeld of spelen in de geschiedenis van de stad.

Canon in de toekomst

Hoeveel vensters een Canon ook telt, het blijft een selectie en daarom vatbaar voor discussie. Deze Canon van Rotterdam vormt daarop geen uitzondering. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de Rotterdamse geschiedenis zal onderwerpen missen. Daar komt bij dat de kijk op de geschiedenis en wat daarin belangrijk is, onderhevig is aan verandering. Dat maakt het onvermijdelijk dat de inhoud van de Canon van tijd tot tijd moet worden geëvalueerd en herzien.

Het beheer van de Canon van Rotterdam is belegd bij Stadsarchief Rotterdam. Het stadsarchief zal in overleg met de andere deelnemende erfgoedpartners en het onderwijs het gebruik monitoren en de Canon zo nodig op onderdelen aanpassen. De toepasbaarheid in het onderwijs is daarbij leidend.