Leveringsvoorwaarden

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de afnemer van zaken en/of diensten van het Stadsarchief Rotterdam. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van het Stadsarchief Rotterdam, alsmede op de tussen het Stadsarchief Rotterdam en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voorwaarden de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met het Stadsarchief Rotterdam overeenstemming is bereikt.

Prijzen

De door het Stadsarchief Rotterdam in de orderbevestiging aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de orderbevestiging genoemde levering.
Alle prijzen zijn in Euro's.
Het Stadsarchief behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien dagen na de mededeling van het Stadsarchief Rotterdam van de prijsverhoging.
De betalingen voor binnenlandse bestellingen kunnen per credit card of éénmalige machtiging geschieden. Bestellingen uit het buitenland kunnen alleen met credit card worden betaald.

Voor niet-online bestellingen geldt:
De betalingstermijn is drie weken. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is het Stadsarchief Rotterdam gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
Het Stadsarchief Rotterdam zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen € 2,65 en zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien de opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum een betaling heeft betaald, heeft het Stadsarchief Rotterdam het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
Bij niet nakoming door opdrachtgever van hetgeen bij betaling is overeengekomen, is het Stadsarchief Rotterdam gerechtigd opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het Stadsarchief Rotterdam en tot het uitvoeren van nieuwe bestellingen te weigeren.

Leveringstermijn en -methode

De door het Stadsarchief Rotterdam vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens het Stadsarchief Rotterdam, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van het Stadsarchief Rotterdam.
Het Stadsarchief Rotterdam behoudt zich het recht voor bestelde producten in deelzendingen te leveren.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door het Stadsarchief Rotterdam, zonder dat het Stadsarchief Rotterdam hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die het Stadsarchief Rotterdam niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat het Stadsarchief Rotterdam door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

  • bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  • vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van het Stadsarchief Rotterdam
  • transportmoeilijkheden of –belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het Stadsarchief Rotterdam of van het Stadsarchief Rotterdam naar de opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

Het Stadsarchief Rotterdam heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van het Stadsarchief Rotterdam opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig (30) dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Indien het Stadsarchief Rotterdam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is het Stadsarchief Rotterdam gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde zaken wordt door het Stadsarchief Rotterdam uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en renten, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment van aflevering op het door de opdrachtgever opgegeven adres.

Reclames/aansprakelijkheid/retourzending

Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door het Stadsarchief Rotterdam geleverd product dienen door de opdrachtgever terstond aan het Stadsarchief Rotterdam per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt het Stadsarchief Rotterdam geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft het Stadsarchief Rotterdam de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Het Stadsarchief aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door het Stadsarchief Rotterdam op te geven adres worden afgeleverd in de staat waarin het Stadsarchief Rotterdam deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.

Persoonsgegevens

Door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van de opdrachtgever. De verwerking van de gegevens van opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Opdrachtgever kan desgewenst inzage krijgen in de gegevens die door het Stadsarchief Rotterdam over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van het Stadsarchief Rotterdam. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen

Indien door het Stadsarchief Rotterdam gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat het Stadsarchief Rotterdam deze voorwaarden soepel toepast.
Het Stadsarchief is gerechtigd bij de uitvoering van de bestelling(en) van opdrachtgever gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht- en geschillenregeling

Op alle bestellingen van het Stadsarchief Rotterdam is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen het Stadsarchief Rotterdam en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.