Archieven

1-01 Oud Archief van de Stad Rotterdam (OSA)

 • Nr. 374: Ingekomen missiven en verdere stukken, 1672

33-01 Handschriftenverzameling van de gemeente Rotterdam, aanvullingen 1848-1987

 • Nr. 1567: ‘Waarachtig verhaal van de meuterie, die binnen de stad van Rotterdam tegens de Regeringe ontstaan is’ etc.
 • Nr. 1574: ‘Waarachtig verhaal van de meuterie, die binnen de stad van Rotterdam tegens de Regeringe ontstaan is’ etc. 18e-eeuws afschrift met diverse ingeplakte pamfletten.
 • Nr. 1575: ‘Dagverhaal van de Meuyterye van Rotterdam des jaars 1672. Door J. Oudaan Janszoon’, inclusief diverse ingeplakte pamfletten.
 • Nr. 3700: ‘De Laster-Kladde der Landverraderije op de Heeren Magistraten uijtgeworpen, afgekeert en neergetreden’, etc. door Joachim Oudaen.

37-01 Collectie Van Teylingen (Rotterdamse regentencollecties)

 • Nr. 81: Publicaties en pamfletten betreffende de oorlog met Engeland en Frankrijk in 1672, gedrukt.

  Bevat o.a.: 
   - Oorlogsverklaring van de Engelse koning Karel II
   - Aanspraak aan de Bataviers.
   - Waarschouwinge Aan alle Edelmoedige en Getrouwe Inwoonderen van Nederlandt.
   - Extract uit de Resolutie Staten van Holland en West-Friesland 3 juli 1672: Electie van Syne Hoogheydt Den Heere Prince van Oraigne tot Stadthouder 
   - Extract uit de Resolutie Staten van Holland en West-Friesland 3 juli 1672: Mortificatie van ’t Eeuwigh Edict.
 image

'Declaratie van sijne Majesteyt van Groot Brittagnien tegens de Staten Generael van de Geunieerde Provintien der Nederlanden'. Oorlogsverklaring van Groot-Brittannië aan de Republiek, in het Nederlands vertaald, 1672. Archief 37-01 Collectie van Teylingen 37-01, nr. 81.

Bibliotheek: pamfletten en andere bronnen (selectie)

 • [Jacobus Borstius], Verscheyde consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant : of een kort verhael van sommige ghedenckwaerdige saecken (1672). 
  Signatuur 98 B 840
   
 • Eenvoudigh schuy-praetje, tusschen een Haegenaer een (sic!) een Rotterdammer. van saecken die daer onlanghs voorgevallen zijn (1672). 
  Signatuur III A 23
   
 • Johan Kievit, Brief van den heer Johan Kievit, ridder, oudt-burgemeester der stadt Rotterdam, ende bewint-hebber van de Oost-Indische Compagnie, etc. (1672). 
  Signatuur II C 735
   
 • De klagende gemeente van Rotterdam (1672). 
  Signatuur XVI F 63
   
 • Nieuwe Rotterdamsche spiegel voor de malcontenten aldaer : dienstigh tot afweringe haerer verkeerde factien, ende en couragement tot algemeyne defentie, etc. (1672).
  Signatuur XXVI E 168
   
 • Den oranjen kap, geset op 't hoofdt van den Rotterdamschen Paus ende sijn kardinalen, t’ samen gesteldt door Griet, Neel, en Ael, etc. (1672). 
  Signatuur III A 28
   
 • [Joachim Oudaen], Hollants venezoen in Engelant gebacken : en geopent voor de liefhebbers van ’t vaderlant (1672).  
  Signatuur II C 606
   
 • [Joachim Oudaen], Haagsche broeder-moord, of dolle blydschap: treurspel. 
  Signatuur 48 E 45
   
 • Request aen sijn Hoogheydt, den Heere Prince van Orange, &c. (1672). 
  Signatuur XXI F 639
   
 • Request van de borgerye der stadt Rotterdam : gepresenteert aen de Ed: Groot Achtbare Heeren: de Heeren Burgemeesteren, Raeden en Vroedtschappen der Stadt Rotterdam (1672). 
  Signatuur XXVI E 164
   
 • Jan Pietersz. Sillingh, Missive geschreven uyt Rotterdam (1672). 
  Signatuur XI G 17
   
 • Jan Pietersz. Sillingh, Rotterdam Hersteldt, door het accorderen vande Magistraet in het versoeck der Burgeren tot het renuncieren van hare ampten, en toestaen dat zijne Hoogheydt als Stadthouder uyt het nomineren van de blyvende Leden andere Persoonen soude Eligereren (1672). 
  Signatuur XXXV H 40
   
 • Versoeck van de burgerye tot Rotterdam aen de E.E. Heeren Burgermeesteren en Vroedtschap der selver stede (1672). 
  Signatuur II C 709
   
 • Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam (z.p. 1785). 
  Signatuur III A 32

Bibliotheek: literatuur (selectie)

 • Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’. De geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum 1998). 
  Signatuur 70 C 103
   
 • Rudolf Dekker, Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw (Baarn 1982)
  Signatuur 68 A 26
   
 • P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672 (tweede druk, Zeist 1963)
  Signatuur 65 D 16
   
 • P. Geyl, ‘Democratische tendenties in 1672’ in: Idem, Pennestrijd over Staat en Historie. Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyls levensverhaal (tot 1945) (Groningen 1971), 72-129.
  Signatuur 64 C 38
   
 • S. Groenveld, Evidente factiën in den staet. Sociaal-politieke verhoudingen in de 17e-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden (Hilversum 1990). 
  Signatuur 34 C 16
   
 • H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam I (Zaltbommel 1974)
  Signatuur XXI C 50
   
 • Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (2 delen, Franeker 1996)
  Signatuur 63 D 33 / 63 D 34 
   
 • Paul Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700 (Hilversum 1994)
  Signatuur 20 D 47
   
 • J. Melles, Joachim Oudaan: heraut der verdraagzaamheid 1628-1692 (Utrecht 1958). 
  Signatuur XII C 5
   
 • H.C.H. Moquette, ‘Gehate Rotterdamsche regenten in 1672’, Rotterdams Jaarboekje II (1919) 65-77. 
   
 • J.L. Price, The Rotterdam Patriciate: 1650 – 1672 (Londen 1969).
  Signatuur III D 2-3
   
 • ‘Het Rampjaar in Holland’, Holland. Historisch Tijdschrift 54 (2022), themanummer 2022-3
  Signatuur V 81
   
 • Michel Reinders, ‘“De borgers komen uyt alle steden met requesten”. Pamfletten, petities en de transformatie van politieke cultuur in de late 17de eeuw’, Holland. Historisch Tijdschrift 42 (2010) 3-17. 
  Signatuur V 81
   
 • D.J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties (Groningen 1961). 
  Signatuur 61 E 27
   
 • D.J. Roorda, Het rampjaar 1672 (Bussum 1972).  Signatuur 20 C 39
   
 • D.J. Roorda, ‘Rotterdam in het rampjaar’, Rotterdams Jaarboekje VIII (1973) 290-304.
   
 • Arie van der Schoor, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813 (Zwolle 1999)
  Signatuur XI E 70
   
 • Wout Troost, Stadhouder-koning Willem III. Een politieke biografie (Hilversum 2001). Signatuur 20 G 45
   
 • Jori Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het informele culturele leven te Rotterdam (Den Haag 1999). 
  Signatuur IX H 15

Online bronnen